Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

STEMA municipiului Brad

HOTÃRÂREA nr.1539 din 18 decembrie 2002
privind aprobarea stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara


În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tãrii si sigiliul statului,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. - (1) Se aprobã stema municipiului Brad, judetul Hunedoara, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevãzute în anexa nr. 1a).
(3) Anexele nr. 1 si 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucuresti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.539.

ANEXA Nr. 1

STEMA
municipiului Brad, judetul HunedoaraANEXA Nr. 1a)

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE
elementelor însumate ale stemei municipiului Brad, judetul Hunedoara


Descrierea stemei
Stema municipiului Brad, potrivit anexei nr. 1 la hotãrâre, se compune dintr-un scut despicat, având urmãtoarea înfãtisare:
În primul cartier, pe albastru, este un brad natural, reprezentând emblema gravatã în sigiliul municipiului în veacul al XVI-lea (1570).
În al doilea cartier, având fond rosu, este reprezentatã o dendritã de aur nativ, alãturi de însemnele mineritului, douã ciocane încrucisate plasate la intrarea într-o minã, simbolizând traditia mineritului, principala ramurã industrialã a municipiului.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din 5 turnuri crenelate.
Semnificatia elementelor însumate
Bradul a fost în secolul al XVI-lea vechea emblemã sigilarã a municipiului Brad.
Dendrita reprezintã bogãtia zãcãmintelor din zonã.
Ciocanele încrucisate si intrarea în minã relevã ponderea activitãtii miniere în economia localitãtii.
Coroana muralã, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestã faptul cã asezarea este municipiu.