Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiProgramul educational ,,FIECARE COPIL IN GRADINITA

Începând cu anul 2016 se derulează Programul educațional ,,Fiecare copil în grădiniță" , program destinat copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării acestora la învățământul preşcolar Apariția Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățămîntul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a HGR nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/ 2015 reglementează acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, cu respectarea următoarelor cerințe : • Vârsta copiilor să fie cuprinsă între 3 și 6 ani • Venitul / membru de familie să fie mai mic de 284 lei • Frecventarea grădiniței să fie asigurată pentru cel puțin 50% din zilele de activitate Pentru anul școlar 2015- 2016 cererile pot fi depuse până la 30.04.2016 , după această dată cererile nu se mai iau în considerare

[Citeste mai mult...]RAPORT ANUAL AL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRAD PENTRU ANUL 2015

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2015 între autoritatea contractantă Municipiul Brad, şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general.   DOMENIUL: SPORT, CULTURA, EDUCATIE

[Citeste mai mult...]Plata online a impozitelor si taxelor locale cu cardul bancar

Pentru a putea achita impozitele şi taxele locale prin internet (online) trebuie sa fiţi înregistraţi în sistem cu utilizator şi parolă. Acestea se pot obţine de la sediul nostru în urma unei cereri în care trebuie să precizaţi numele şi prenumele, adresa de domiciliu, CNP-ul.   Cererea de alocare credenţiale semnată olograf, împreună cu copie de buletin, le puteţi depune la casieria din cadrul Primăriei municipiului Brad - camera 22, ridicarea credenţialelor urmând a se face pe loc, personal.

[Citeste mai mult...]ANUNT DE PARTICIPARE la selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2016

1. Autoritatea Contractantă: Municipiul Brad, cu sediul în Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, codul poştal 335200, telefon 0254/612665, Fax: 0254/612669, Cod fiscal: 4374962, e-mail: bradprim@yahoo.com. 2. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile: - Legea nr. 350/2005 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţii nonprofit de interes general, republicată, precum şi legile speciale pentru fiecare domeniu finanţat. 3. Durata de implementare a proiectelor: anul 2016. 4. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, Compartimentul Relaţii Publice, telefon 0254/612665 şi de pe site-ul instituţiei www.primariabrad.ro. 5. Solicitantul va depune cererea cu documentaţia aferentă prevăzută în Ghidul solicitantului la sediul Primăriei municipiului Brad - Compartimentul Relaţii Publice, din Brad, strada Independenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara, până la data de 01 APRILIE 2016, ora 12, în plic sigilat, cu menţionarea pe plic a denumirii proiectului, adresa şi numele complet al solicitantului precum şi menţiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE". În plicul conţinând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea şi în numărul de exemplare menţionate în Ghidul Solicitantului. 6. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Brad nr. 27/2015, in data de 04 APRILIE 2016. 7. SECRETARIATUL Comisiei de evaluare şi selecţionare va comunica în scris, la încheierea procedurii de evaluare, selecţionare şi aprobare a proiectelor prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Brad, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor. 8. Domeniul de activitate, suma totală alocată şi sesiunile de depunere a documentaţiilor sunt cele prevăzute în Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile acordate de bugetul general al Municipiului Brad pentru anul 2016.

[Citeste mai mult...]Ajutorul pentru incalzirea locuintei in sezonul rece - 2015-2016

VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI - ENERGIE TERMICA (pentru PERSOANE SINGURE - 1082 LEI) VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - LEMNE VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - ENERGIE ELECTRICĂ 1. Cerere - declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială 2. Adeverinţă de venit inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri nete realizate în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul ) 3. Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani - copie 4. Certificat de naştere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani - copie 5. Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi - copie

[Citeste mai mult...]REGULAMENTUL CONCURSULUI   I. ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI, PERIOADA CONCURSULUI

[Citeste mai mult...]Raport anual privitor la activitatea S.C. TERMICA BRAD S.A.

Raportul cuprinde următoarele informaţii: a) Consiliul Local Municipiul Brad este acţionar unic; b) Nu s-au semnalat modificări ale structurii de capital; c) Anul 2013 - Capitaluri - total = -171.626 lei Profit/pierdere = -261.614 lei Anul 2014 - Capitaluri - total = 1.702.122 lei Profit/pierdere = 1.873.748 lei

[Citeste mai mult...]RAPORT FINAL privind acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoara activitatea pe raza municipiului Brad, cultelor religioase romăne cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activitaţi nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local. Domeniile pentru care s-au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2014 sunt: - Servicii recreative si sportive; - Servicii religioase; Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad si aprobată pentru anul 2014 a fost de 220.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind urmatoarea: - Servicii recreative si sportive - 170.000 lei - Servicii religioase - 50.000 lei Prin HCL nr.127/2012 Consiliul local a aprobat Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. A fost publicat programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, publicarea anunţului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere a proiectelor, respectiv 17.03.2014 si a intregii documentaţii necesare. ( în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a VI-a, într-un cotidian central sau în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul primăriei la adresa :www.primăriabrad.ro)

[Citeste mai mult...]TAXE SI IMPOZITE LOCALE MUNICIPIUL BRAD - 2015

Începând cu data de 8 ianuarie 2015 ora 8.00, la Primăria Brad se pot încasa de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Brad sumele pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale. Nivelul impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad, stabilit conform Codul Fiscal - Legea 571/2003, este acelaşi ca şi în anul 2014. Pentru achitarea integrală a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport până la data de 31 martie 2015 persoanele fizice în cauza beneficiază de o bonificaţie de 10% din valoarea sumei datorate. Taxele, redevenţele şi chiriile datorate în baza unor contracte încheiate cu administraţia publică locală sunt indexate conform Hotărârii Consiliului Local Brad nr.125/2014 cu rata inflaţiei respectiv 1,0244. Programul de lucru la casieria Primăriei Municipiului Brad, camera 22 parter, este de luni până joi între orele 8.00 şi 14.00 şi vineri între orele 8.00 şi 12.00. Mulţumim anticipat pentru achitarea contribuţiilor la bugetul local al municipiului Brad!  

[Citeste mai mult...]TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN - spectacol al prescolarilor si elevilor din Brad

[Citeste mai mult...]