Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Categorie Curenta: Informatii

Sunteti aici: InformatiiAjutorul pentru incalzirea locuintei in sezonul rece - 2015-2016

VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 786 LEI - ENERGIE TERMICA (pentru PERSOANE SINGURE - 1082 LEI) VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - LEMNE VENIT MAXIM PE MEMBRU DE FAMILIE 615 LEI - ENERGIE ELECTRICĂ 1. Cerere - declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială 2. Adeverinţă de venit inclusiv valoarea bonurilor de masă sau menţiunea că nu se primesc bonuri din partea instituţiei /cupon pensie/ mandat poştal/ extras de cont/ decizie pentru toţi membrii familiei (venituri nete realizate în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul ) 3. Carte identitate/Buletin Identitate/Carte de identitate provizorie pentru toţi membrii familiei peste vârsta de 14 ani - copie 4. Certificat de naştere pentru membrii familiei sub vârsta de 14 ani - copie 5. Permis de Sedere Temporară/Permis de Sedere pe termen lung/Document de identitate pentru cetăţenii străini / apatrizi - copie

[Citeste mai mult...]REGULAMENTUL CONCURSULUI   I. ORGANIZATORI, PARTICIPANŢI, PERIOADA CONCURSULUI

[Citeste mai mult...]Raport anual privitor la activitatea S.C. TERMICA BRAD S.A.

Raportul cuprinde următoarele informaţii: a) Consiliul Local Municipiul Brad este acţionar unic; b) Nu s-au semnalat modificări ale structurii de capital; c) Anul 2013 - Capitaluri - total = -171.626 lei Profit/pierdere = -261.614 lei Anul 2014 - Capitaluri - total = 1.702.122 lei Profit/pierdere = 1.873.748 lei

[Citeste mai mult...]RAPORT FINAL privind acordarea de finantari nerambursabile in conditiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2014

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitaţi nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Brad a aprobat acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fara scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoara activitatea pe raza municipiului Brad, cultelor religioase romăne cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activitaţi nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public local. Domeniile pentru care s-au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2014 sunt: - Servicii recreative si sportive; - Servicii religioase; Suma totală de la bugetul general al Municipiului Brad si aprobată pentru anul 2014 a fost de 220.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind urmatoarea: - Servicii recreative si sportive - 170.000 lei - Servicii religioase - 50.000 lei Prin HCL nr.127/2012 Consiliul local a aprobat Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabilă pe baza selecţiei publice de proiecte si numirea comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor. A fost publicat programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, publicarea anunţului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere a proiectelor, respectiv 17.03.2014 si a intregii documentaţii necesare. ( în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a VI-a, într-un cotidian central sau în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul primăriei la adresa :www.primăriabrad.ro)

[Citeste mai mult...]TAXE SI IMPOZITE LOCALE MUNICIPIUL BRAD - 2015

Începând cu data de 8 ianuarie 2015 ora 8.00, la Primăria Brad se pot încasa de la persoanele fizice şi juridice din municipiul Brad sumele pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale. Nivelul impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad, stabilit conform Codul Fiscal - Legea 571/2003, este acelaşi ca şi în anul 2014. Pentru achitarea integrală a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport până la data de 31 martie 2015 persoanele fizice în cauza beneficiază de o bonificaţie de 10% din valoarea sumei datorate. Taxele, redevenţele şi chiriile datorate în baza unor contracte încheiate cu administraţia publică locală sunt indexate conform Hotărârii Consiliului Local Brad nr.125/2014 cu rata inflaţiei respectiv 1,0244. Programul de lucru la casieria Primăriei Municipiului Brad, camera 22 parter, este de luni până joi între orele 8.00 şi 14.00 şi vineri între orele 8.00 şi 12.00. Mulţumim anticipat pentru achitarea contribuţiilor la bugetul local al municipiului Brad!  

[Citeste mai mult...]TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN - spectacol al prescolarilor si elevilor din Brad

[Citeste mai mult...]Dezbatere publica privind taxele si impozitele locale pe anul 2015

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad prin care se propune stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Brad pentru anul 2015; În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX „Impozite şi taxele locale", cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.1309/2912 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, ale art. 178 alin. 2 şi alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională, cu modificările şi completările ulterioare, , ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, ale O.G. nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, republicată, cu modificările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 27, ale art. 36 alin. 2 lit. „b", alin. 4 lit.,,c" precum şi ale art. 45 alin. 2 lit. „c" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

[Citeste mai mult...]IN ATENTIA CETATENILOR BENEFICIARI DE AJUTOARE ALIMENTARE PRIN PROGRAMUL EUROPEAN POAD 2014

Distribuirea ajutoarelor alimentare prin Programul European POAD 2014 se va derula începând cu data de 17.12.2014 după următorul program: Luni - Joi 9 - 15 Vineri 9 - 12 exceptând zilele declarate nelucrătoare.

[Citeste mai mult...]EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL HUNEDOARA

Proiectul EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA este implementat de către S.C. APA PROD DEVA S.A. si co-finanţat din Fonduri Europene, iar municipiul Brad este unul din beneficiarii acestuia.

[Citeste mai mult...]CANTECUL ROMANULUI IN TARA AURULUI - spectacol difuzat de TVR1

Spectacolul realizat cu ocazia ZILELOR MUNICIPIULUI BRAD - 10 august 2014 va fi transmis de TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ în data de 14 septembrie 2014, ora 16.00 - prima parte şi 21 septembrie 2014 ora 16.00 - partea a doua.

[Citeste mai mult...]