Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Secretarul Municipiului Brad

ATRIBUŢII:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale
acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.