Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment Management al Calitatii

1. Examinează documentele referitoare la sistemul calităţii şi întocmirea raportului de examinare;
2. Asigură conducerea operativă, planificarea şi execuţia întregii activităţi de management al calităţii în cadrul instituţiei;
3. Analizează şi avizează din punct de vedere al cerinţelor legislative de asigurare a calităţii conform standardelor ISO;
4. Asigură ca procesele sistemului de management al calităţii să fie stabilite, implementate şi menţinute, respectându-se prevederile aplicabile din standardul de referinţă -ISO 9001.
5. Raportează periodic Primarului despre funcţionarea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii în vederea analizei şi pentru a servi ca bază de îmbunătăţire în elaborarea Raportului de calitate;
6. Să se asigure că este promovată, în cadrul Primăriei Municipiului Brad, conştientizarea referitoare la calitate şi la importanţa îndeplinirii cerinţelor clientului;
7. Reprezintă Primaria Municipiului Brad în relaţiile cu părţile externe pentru orice probleme referitoare la sistemul de management al calităţii;
8. Propune modificarea Manualului calităţii (MC), Procedurilor generale (PG), Procedurilor specifice (PS) atunci când se modifică organigrama, ROF sau la cererea organismelor de certificare;
9. Avizează MC, PG, FPG elaborate/modificate şi PS, FPS elaborate/modificate de persoane desemnate de Primarul Municipiului Brad;
10. Analizează informaţiile legate de funcţionarea SMC în Primăria Municipiului Brad primite de la conducătorii compartimentelor instituţiei; Informaţiile care stau la baza întocmirii Raportului de calitate, se regăsesc în Rapoartele semestriale;
11. Elaborează Raportul de calitate care stă la baza analizei de management, analiză ce este condusă de Primar. Raportul de calitate conţine:
a. informaţii de feed-back de la clienţi;
b. constatările auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul instituţiei;
c. nivelul de îndeplinire a obiectivelor în domeniul calităţii stabilite;
d. funcţionarea proceselor şi analiza conformităţii/neconformităţii serviciilor;
e. stadiul implementării acţiunilor corective şi preventive;
f. informaţii referitoare la eventualele schimbări care pot influenţa funcţionarea SMC
g. informaţii referitoare la furnizori;
h. date referitoare la modul în care s-au soluţionat măsurile şi acţiunile iniţiate la analiza anterioară;
i. orice alte date importante pentru stabilirea de măsuri de îmbunătăţire a funcţionării sistemului.
12. Propune componenţa Comisiei de analiză de management care este numită prin dispoziţia Primarului;
13. Transmite Raportul de calitate, cu 5 zile înainte de analiza de management, tuturor membrilor Comisiei de analiză.;
14. Documentează concluziile analizei în Procese verbale ale analizei sistemului de management al calităţii şi întreprinde măsurile necesare pentru punerea în practică a rezultatelor analizei;
15. Rezultatele analizelor de management se concretizează în recomandări şi măsuri corective sau preventive iniţiate în scopul îmbunătăţirii performantelor instituţiei, a calităţii serviciilor realizate şi a funcţionării sistemului. De asemenea, stabileşte necesarul de resurse pentru funcţionarea şi îmbunătăţirea sistemului pentru următoarea perioadă;
16. Coordonează procesul de planificare realizat în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi avizează Planificările calităţii elaborate de conducătorii compartimentelor instituţiei;
17. Întocmeşte Planificarea calităţii pentru Compartimentul Management al Calităţii;
18. Răspunde de menţinerea integrităţii SMC în cazul unor schimbări;
19. Propune măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării SMC;
20. Coordonează instruirea internă/externă a personalului Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor SMC;
21. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
22. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
23. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
24. Îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către Primarul Municipiului Brad.