Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment investiti

  

1. Propune cuprinderea în Lista -sinteză anuală a proiectelor de investiţii publice prioritare, ţinând cont de programele multianuale de investiţii ;
2. Întocmeşte Notele de fundamentare ale investiţiilor publice şi le supune avizării comisiei tehnico-economice, în vederea cuprinderii acestora în Programul de finanţare ;
3. Participă la întocmirea programelor de lucrări de investiţii şi de reparaţii în domeniile edilitar-gospodăreşti ale municipiului ;
4. Face demersuri pentru obţinerea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism pentru obiectivele de investiţii publice în vederea obţinerii autorizaţiei de construire ;
5. Urmăreşte executarea lucrărilor de investiţii de amenajări şi reparaţii pentru care stabileşte necesarul de materiale, propune potenţialii furnizori şi întocmeşte procesele verbale de recepţie ;
6. Verifică devize - ofertă şi situaţii de lucrări pentru lucrările contractate cu unităţi specializate şi le supune aprobării/acceptării celor în drept ;
7. Propune actualizarea devizelor generale ale lucrărilor de investiţii multianuale ;
8. Participă la selecţii de oferte şi la licitaţii organizate pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări ;
9. Urmăreşte respectarea graficelor de plăţi convenite prin contractele de execuţie ale lucrărilor de investiţii multianuale ;
10. Ţine evidenţa virării cotelor de 0,1% şi 0,7% către Inspectoratul de Stat în Construcţii ;
11. Elaborează corespondenţă specifică postului ;
12. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
13. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Brad
14. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
15. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
16. Îndeplineşte alte atribuţii încredinţate de conducerea Primăriei Municipiului Brad.