Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment fond locativ si urmarire contracte

 

1. Colaborează cu funcţionarii publici şi cu personalul contractual care au atribuţii în administrarea domeniului public şi a domeniului privat al municipiului Brad;
2. Asigură inventarierea şi conducerea evidenţei bunurilor publice şi private ale municipiului şi face propuneri privind valorificarea cât mai eficientă a acestora, prin închiriere, concesionare, vânzare, după caz, cu respectarea prevederilor legale;
3. Ţine evidenţa spaţiilor din fondul locativ cu destinaţia de locuinţe, controlează modul de utilizare a acestora şi face propuneri privind închirierea sau vânzarea de locuinţe din fondul locativ de stat, inclusiv a locuinţelor sociale, devenite disponibile, în condiţiile legii;
4. Participă la efectuarea de anchete sociale privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ de stat, inclusiv a locuinţelor sociale, devenite disponibile;
5. Administrează locuinţele sociale, potrivit competenţelor stabilite de lege ;
6. Întocmeşte sau participă la întocmirea de contracte de închiriere, subînchiriere, concesionare sau vânzare, după caz, a bunurilor publice şi private ale municipiului Brad şi urmăreşte derularea contractelor ;
7. Verifică anual starea imobilelor, respectarea destinaţiilor spaţiilor publice şi private, întocmeşte note de constatare şi formulează propuneri în consecinţă ;
8. În colaborare cu Asociaţiile de proprietari, după caz, întocmeşte planul anual de reparaţii pentru imobilele sau părţile de imobile, proprietate de stat şi propune finanţarea acestora prin bugetul local ;
9. Participă la elaborarea documentaţiilor necesare atribuirii contractelor de concesiune şi închiriere aparţinând inventarului domeniului public şi privat ;
10. Actualizează anual tarifele prevăzute în contractele de închiriere şi concesiune cu rata inflaţiei pe baza buletinelor transmise de Institutul Naţional de Statistică ;
11. Participă la şedinţele comisiei de licitaţii publice pentru închirieri şi concesiuni ;
12. Ţine evidenţa parcărilor rezervate pe domeniul public ;
13. Participă la întocmirea contractelor de rezervare parcare auto ;
14. Transmite informaţii, în mod operativ, către compartimentul de informatică, în vederea actualizării site-ului Primăriei municipiului Brad;
15. Răspunde de gestiunea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul instituţiei conform legislaţiei în vigoare;
16. Respectă legislaţia de gestiune a bunurilor ;
17. Are obligaţia să urmărească ca eliberarea bunurilor din gestiune să se facă conform actelor normative în vigoare ;
18. Are obligaţia ca la primirea în gestiune să urmărească ca toate actele cu privire la operaţiile din gestiunea sa să fie completate, înregistrate şi predate conform actelor normative în vigoare ;
19. Supraveghează şi verifică efectuarea , respectiv menţinerea curăţeniei de către personal în grupurile sanitare din sediul Primăriei municipiului Brad, cu excepţia toaletelor folosite de persoanele de sex masculine;
20. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
21. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
22. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
23. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.