Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment administrare parcuri si baze sportive

 

1. Asigură programele de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a parcurilor şi a bazelor sportive din municipiul Brad, conform legislaţiei în vigoare;
2. Elaborează procedurile conform legislaţiei în vigoare,
3. Asigură administrarea şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a obiectivelor, întocmirea convenţiilor pentru prestări servicii privind închirierea obiectivelor sportive, întocmirea referatelor pentru procurările de materiale şi cele pentru executări de lucrări curente;
4. Întocmeşte programe anuale privind întreţinerea, dezvoltarea, modernizarea parcurilor şi spaţiilor verzi şi pentru joacă de copii, propune spre aprobare Consiliului Local;
5. Urmăreşte plantaţiile zonelor verzi şi replantarea acestora în funcţie de anotimpul, execută întreţinerea periodică şi sezonieră;
6. Ţine evidenţa suprafeţelor, parcurilor şi zonelor verzi, urmăreşte ca aspectele municipiului să aibă valoare peisagistică de înaltă ţinută cu costuri minime;
7. Organizează exploatarea serei ca bază materială pentru replantare anuală a parcurilor cu o mare diversitate de flori;
8. Anual întocmeşte venitul şi cheltuieli la seră şi spaţii verzi;
9. Răspunde ca în perioada de iarnă sau în timpul în care temperaturile de afară ajung sub 0 grade să fie în permanenţă asigurat agentul termic ce poate garanta că plantaţiile din seră nu vor fii degradate sau oprite din vegetaţie;
10. Asigură executarea lucrărilor de producerea de răsaduri pentru plantarea de primăvară, îngrijirea plantelor din seră în cursul iernii; deszăpezirea, curăţirea parcurilor de zăpadă;
11. Asigură executarea lucrărilor în domeniul de întreţinere a Parcurilor - Zona Verde pe domeniul public si privat al municipiului, in beneficiul acestuia, precum şi a Parcurilor din incinta instituţiilor unităţilor aparţinătoare, din incinta terenurilor de joacă, ;
12. Asigură gestionarea bunurile mobile şi imobile (mijloacele fixe, obiectele de inventar, dotări şi materiale) pe care le-a primit în administrare, precum şi cele pe care le achiziţionează în scopul realizării activităţii;
13. Asigură întreţinerea, repararea în scopul unei bune funcţiuni a imobilelor, instalaţiilor şi utilajelor din dotare ( reţele de alimentare cu energie electrică, apa potabilă, canalizare, energie termică,etc.), montarea, întreţinerea şi repararea mobilierului stradal( coşuri de gunoi, bănci, aparate de joacă pentru copii), a broaştelor, a yalelor defecte, a semnelor de circulaţie ; repară şi vopseşte băncile din parcurile municipiului Brad;
14. Asigură organizarea aprovizionării cu materiale in mod ritmic a tuturor sectoarelor pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţii şi asigură gestionarea materialelor din depozite;
15. Asigură încheierea de contracte de închiriere pentru folosinţa spaţiilor aflate în administrare şi urmărirea derulării acestor contracte;
16. Asigură prestarea serviciilor publice potrivit domeniului de activitate - reparaţii , curăţenie, igienizare;
17. Asigură funcţionarea obiectivului , disciplina sanitară şi lucrările de reabilitare şi modernizare,
18. Asigură serviciile de curăţenie, întreţinere şi igienizare a spaţiilor in care se desfăşoară activitatea (mătură zilnic birourile, holurile, scările, spală şi şterge praful; spală zilnic grupurile sanitare; aspiră covoarele şi şterge geamurile ; colectează coşurile cu deşeurile selectate la fiecare nivel funcţional şi le deversează în euro-pubelele corespunzătoare de la punctul de colectare ; curăţă sălile de şedinţe după fiecare adunare sau alte ocazii,etc.);
19. Răspunde de subinventarul încredinţat şi de integritatea utilajelor încredinţate spre deservire ;
20. Execută lucrări de manipulare a utilajelor din dotarea Primăriei Municipiului Brad (drujbă, cositoare, motofoarfecă) ; efectuează lucrări de lăcătuşerie, ajută la realizarea confecţiilor metalice(panouri, stâlpi pentru indicatoare) ;
21. Asigură întreţinerea în stare de funcţionare a tractorului aflat în dotarea Primăriei municipiului Brad, executând lucrări de reparaţii la tractorul din dotare , conducerea acestuia;
22. Înregistrează cantităţile de combustibil alimentate conform foilor de parcurs, completează foile de parcurs şi le prezintă lunar pentru confirmare şi răspunde de încadrarea în consumul normat de combustibil ;
23. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte;
24. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI ;
25. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
26. Îndeplineşte orice alte atribuţii date de conducerea Primăriei Municipiului Brad.