Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment buget, finante, contabilitate

« înapoi 

1. Efectuează deschideri de credite bugetare în limita sumelor aprobate în buget la partea de credite;
2. Asigură plata cheltuielilor prin emiterea instrumentelor de plată : CEC, ordine de plată pentru cheltuieli de personal, materiale şi de capital;
3. Ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
4. Întocmeşte note contabile, balanţa de verificare lunară ( venituri +cheltuieli) pentru conturile : 54.02. Serv. evidenţa persoanelor ; 61.02. Poliţia Comunitară ; 67.02. Cultură, recreare, religie ; 70.02. Gopodărie comunală ; 70.15. Piaţa şi parcările;
5. Realizează execuţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor lunare pentru întocmirea dării de seamă şi a bilanţului contabil pentru conturile susmenţionate;
6. Ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
7. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Brad;
8. Ţine evidenţa extrabugetară a distribuţiei laptelui praf şi răspunde direct de distribuirea laptelui praf ;
9. Verifică încadrarea în cotele alocate a consumurilor de carburanţi aferente parcului auto al instituţiei;
10. Întocmeşte ordinele de plată privind salariile şi alte plăţi şi încasări din cont ;
11. Asigură transmiterea declaraţiei 112 electronic la ANAF;
12. Ţine evidenţa avansurilor de trezorerie, precum şi decontarea în termen a acestora ;
13. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
14. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
15. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
16. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul municipiului Brad