Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2017 - semestrul I

Index hotărâri 

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2017 - privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2016 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2015

Hotărârea nr.2/2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.3/2017 - privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2016 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.4/2017 - privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2017

Hotărârea nr.5/2017 - privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2017

Hotărârea nr.6/2017 - privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2017

Hotărârea nr.7/2017 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor care sunt marginalizate social pentru anul 2017 din Municipiul Brad

Hotărârea nr.8/2017 - privind aprobarea Planului de lucrări de interes local estimat a se efectua cu personalul beneficiar de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 pe raza Municipiului Brad

Hotărârea nr.9/2017 - privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2016

Hotărârea nr.10/2017 - privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş, doamna Vesa Marinela

Hotărârea nr.11/2017 - privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor" Județul Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum și acordarea mandatului Asociației în vederea organizării procedurilor de licitație publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activități componente ale serviciului de salubrizare

Februarie

Hotărârea nr.12/2017 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 106/2014 privind actualizarea şi modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „ Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare DC-10 (DN76) - Valea Bradului km 5+300- km 7+300 Municipiul Brad, judeţul Hunedoara", modificată prin H.C.L. nr. 41/2015 și H.C.L. nr. 9/2016

Hotărârea nr.13/2017 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Brad nr. 110/2014 privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „MODERNIZARE DC -10 BRAD -VALEA BRADULUI, km 5+300-km 7+300", modificată prin H.C.L.42/2015 și H.C.L. nr. 22/2016

Hotărârea nr.14/2017 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2015 privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750" MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA

Hotărârea nr.15/2017 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55/2015 privind aprobarea Documentaţiilor Tehnico - Economice şi a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750" MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA

Hotărârea nr.16/2017 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.17/2017 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură Brad

Hotărârea nr.18/2017 - privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei Municipiilor din România

Hotărârea nr.19/2017 - privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA"

Hotărârea nr.20/2017 - privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara"

Hotărârea nr.21/2017 - privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2017 datorată de Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.22/2017 - privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2017, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotărârea nr.23/2017 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016

Hotărârea nr.24/2017 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Municipal Brad, judeţul Hunedoara de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, modificată prin H. C. L. nr. 37/2015, H.C.L. nr. 81/2015 și H.C.L. nr. 106/2016

Hotărârea nr.25/2017 - privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă de 1.191 lei domnului Crețu Vasile care împlinește 100 de ani și are domiciliul în Municipiul Brad

Hotărârea nr.26/2017 - pentru modificarea H.C.L. nr. 152/2015 privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A., modificată prin H.C.L. nr. 26/2016

Hotărârea nr.27/2017 - pentru modificarea H.C.L. nr. 153/2015 privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2016-2017, modificată prin H.C.L. nr. 27/2016

Hotărârea nr.28/2017 - privind conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BRAD", Domnului CREȚU VASILE

Martie

Hotărârea nr.29/2017 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.30/2017 - privind împuternicirea domnului Florin Cazacu, Primarul Municipiului Brad pentru a semna în numele și pentru Municipiul Brad, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Brad, identificate pe amplasamentul obiectivului de investiție " Conductă de transport gaze naturale Ø 12" Mintia - Brad - Ștei, Etapa I: Tronson Mintia - Brad, Județul Hunedoara, pe raza Municipiului Brad