Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Stare civila

Index acte necesare

Acte necesare pentru:

Adopţie

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă

Înregistrarea actelor încheiate în străinătate

Înregistrarea căsătoriei (în funcţie de caz)

Înregistrarea decesului (în funcţie de caz)

Înregistrarea naşterii (în funcţie de caz)

Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate

Livretul de familie

Rectificarea, completarea şi anularea actelor de stare civilă

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Stabilirea şi contestarea paternităţii  

ADOPŢIE

• Sentinţa judecătoreasca de încuviinţare a adopţiei, definitiva si irevocabila, conformă cu originalul care trebuie sa conţină toate datele necesare înregistrării naşterii (numele, prenumele copilului, data si locul naşterii copilului, sexul, numele de familie si prenumele părinţilor, data si locul naşterii părinţilor,C.N.P., precum si domiciliul acestora );

• Actul de identitate (sau paşaport după caz) a celui care adoptă;

• Certificatul de naştere a celui adoptat

În cazul în care este o adopţie internaţionala, pe lângă actele solicitate mai sus, daca înregistrarea adopţiei nu se efectuează de către adoptatori, persoana
care îi reprezintă va avea asupra sa o procura specială, autentificată de către
un notar public din care să reiasă ca este mandatată pentru înregistrarea
adopţiei si ridicarea noului certificat de naştere.

• Anularea sau desfacerea adopţiei dispuse prin hotărâre judecătoreasca, definitivă si irevocabilă se înscrie prin menţiune.

sus

ELIBERAREA LA CERERE A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ

COMPETENŢA:

Primăria localităţii în care domiciliază solicitantul, primăria care deţine registrele cu actele de stare civilă ale solicitantului

(Pierderea,dispariţia sau distrugerea certificatului de stare civilă constituie contravenţie de la regimul actelor de stare civila, daca nu sunt săvârşite in astfel de condiţii încât potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, sancţiunea fiind amenda de până la 200 lei)

• certificatul de naştere se eliberează numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
• pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal (pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 -18 ani şi cu act de identitate, certificatul de naştere se eliberează titularului, dar asistat de părinte sau reprezentantul legal);
• certificatul de căsătorie se poate elibera unui dintre soţi sau la cerere ambilor soţi;
• certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (beneficiarii unui testament, contract de întreţinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior)

Actele necesare pentru eliberarea duplicatelor
• cerere tip;
• actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinţa de identitate
provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul in ţară, cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi mai întâi sa solicite eliberare actului de identitate, paşaportul-pentru cetăţenii români cu domiciliul in străinătate sau cetăţenilor străini ale căror acte de stare civila sunt înregistrate in tara; cetăţenii care nu au acte de identitate vor fi îndrumaţi mai întâi sa solicite eliberarea actului de identitate.

NOTA ! Pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila constituie contravenţie de la regimul actelor de stare civila, daca nu sunt săvârşite in astfel de condiţii încât potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, sancţiunea fiind amenda de până la 200 lei.

sus

ÎNREGISTAREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE

CERERE DE TRANSCRIERE

• actele de stare civila ale cetăţenilor romani întocmite in străinătate, la autorităţile locale competente se transcriu obligatoriu in registrele de stare civila romane in termen de 6 luni de la întoarcerea in tara sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civila;
• cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate pot cere transcrierea, in direct sau prin împuternicit, cu procura speciala, autentificata in tara de notar public iar in străinătate de oficiul consular din statul de reşedinţa sau de un notar public din străinătate şi apostilată. In acest caz cererea se depune la primăria localităţii unde au avut ultimul domiciliu iar dacă nu au avut vreodată domiciliul in România, la Primăria sectorului I al municipiului Bucureşti unde se va efectua transcrierea certificatului.
Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale României, a certificatelor de stare civila eliberate de autorităţile străine, care îi priveşte, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost făcuta în prealabil la autoritatea statului în care aceştia se află; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează.

Actele necesare transcrierilor sunt :
• Actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinţa de identitate
provizorie ) pentru cetăţenii români cu domiciliul in tara si paşaportul pentru
cetăţenii romani cu domiciliul in străinătate;
• Cererea de transcriere;
• Certificatul ori extrasul de stare civila in original şi apostilat;
• O xerocopie legalizată a certificatului sau extrasului;
• Traducerea in limba română autentificată de un notar public sau de oficiul consular român;
• Documente justificative pentru completarea unor rubrici (exemplu: declaraţie notarială cu privire la unele date de stare civila, cum ar fi locul si data naşterii, numele după căsătorie, daca nu este prevăzut expres în actul care se cere a fi transcris);

• declaraţie pe propria răspundere că nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă

NOTA ! Neprezentarea certificatelor de stare civila sau a extraselor eliberate de autorităţile străine, ofiţerului de stare civila de la locul de domiciliu pentru transcriere in registrele de stare civila române, in termen de 6 luni constituie contravenţii la regimul actelor de stare civila.

sus

 

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa

Înregistrarea se face în baza declaraţiei de căsătorie date în scris în faţa delegatului de stare civilă (în care trebuie să precizeze:- dorinţa viitorilor soţi de a se căsători, faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei art. 4 – 10 şi 27 , numele de familie pe care îl vor purta viitorii soţi în timpul căsătoriei)

1. ACTELE DE IDENTITATE (SAU PAŞAPOARTELE pentru cetăţenii străini şi

pentru cetăţenii romani care domiciliază in străinătate) în original si copie xerox, valabile atât la depunerea actelor cât si la data oficierii căsătoriei (cel puţin unul dintre solicitanţi sa aibă domiciliul sau reşedinţa in munic. Brad) .
2. CERTIFICATELE DE NASTERE (în original si copie xerox pe ambele feţe, nelegalizată )
3. CERTIFICATELE MEDICALE PRENUPTIALE (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători);

Pentru cetăţeni străini: paşaport, certificat de naştere în original apostilat, xerocopie legalizată, traducere autentificată în România, certificat de cutumă, certificat prenupţial (analizele medicale făcute în România), sentinţa de divorţ în original, definitivă, apostilată şi traducere autentificată în România, în cazul când din sentinţa de divorţ nu rezultă ce nume vor purta soţii este necesară o declaraţie pe propria răspundere din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia doresc să-l poarte în urma divorţului tradusă în România), xerocopie de pe un act valabil privind domiciliul cetăţeanului străin, translator autorizat în cazul în care cetăţeanul străin nu cunoaşte limba română.

IN CAZ DE DECES: actul care atesta faptul ca a încetat căsătoria anterioara prin decesul soţului, in original cu apostilă, copie si traducere legalizata.

In cazul in care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate va fi necesar sa se facă dovada şederii in municipiul Brad in intervalul cuprins intre data depunerii actelor si data oficierii căsătoriei.

- este obligatorie prezenta fizică a ambilor soţi la depunerea actelor

- căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile in care se cuprindă după expirarea termenului de 10 zile , căsătoria se poate încheia numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale.

PENTRU CEI CARE NU SUNT LA PRIMA CASATORIE :
- Pe lângă actele menţionate mai sus , in funcţie de situaţie , in cazul în care căsătoria anterioara a fost desfăcută prin divorţ sau decesul unuia dintre soţi , solicitanţii mai au nevoie de următoarele acte :

În caz de DIVORŢ :
- SENTINTA DE DIVORT- rămasă definitivă

În cazul unei casatori încheiate în România si divorţul s-a pronunţat de către o instanţă de judecata din alta tara, sentinţa/hotărârea de divorţ trebuie recunoscuta pe teritoriul României;

În caz de DECES :
- certificatul de deces al celui decedat , in original si copie (legalizată).

• În cazul in care din casatoria anterioara au rezultat copii si aceştia sunt in îngrijirea soţului/soţiei care se recasatoreste ,se vor prezenta certificatele de naştere in original si copie (nelegalizata).
- la data încheierii casatoriei, conform legislaţiei in vigoare viitorii soţi vor fi însoţiţi de doi martori , cu buletinele de identitate valabile .

Ora si data oficierii se stabileşte de către ofiţerul de stare civila , in funcţie de dorinţele dvs. si de posibilităţile conferite de programul serviciului .


ATENTIE ! NU SE OFICIAZA CASATORIA PE BAZA UNUI ACT DE IDENTITATE EXPIRAT SAU DACA NU SE ASIGURA PREZENTA A DOI MARTORI CU ACTE DE IDENTITATE VALABILE

sus

ÎNREGISTRAREA DECESULUI (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii pe raza căreia s-a produs decesul

TERMENE ŞI ACTE NECESARE:

• Declaraţia de deces se face verbal in termen de 3 zile de la data încetării din viata a persoanei, de către persoanele prevăzute prin lege. In acest termen sunt cuprinse atât ziua decesului cat si ziua declarării acestuia;

• Daca decesul se datorează unei sinucideri, accident sau alte cauze violente precum si in cazul găsirii unui cadavru, declararea se va face in termen de 48 de ore din momentul decesului sau găsirii cadavrului;

ODATĂ CU DECLARAREA DECESULUI DECLARANTUL VA DEPUNE URMĂTOARELE ACTE:

- certificatul medical constatator al decesului întocmit si semnat de către medicul sau cadrul medical sanitar care a făcut constatarea, în care trebuia consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
- actul de identitate al celui decedat, după caz – certificatul de naştere al persoanei decedate, al soţului rămas în viaţă şi certificatul de căsătorie, (paşaportul, carnetul de identitate sau legitimaţia provizorie pentru cetăţenii străini);

- livretul militar pentru persoanele supuse obligaţiilor militare;

- în cazul în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute va declara în scris pe propria răspundere motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului

• După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civila eliberează adeverinţa de înhumare sau incinerare a cadavrului;

• Înhumarea sau incinerarea unui cetăţean român, al cărui deces a survenit in străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria in cărei raza administrativ-teritoriala urmează sa se facă înhumarea sau incinerarea;

• Dacă decesul cetăţeanului roman s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatica ori oficiul consular de cariera al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una din aceste autorităţi;

• Dacă decesul nu a fost înregistrat, sau nu a fost eliberat certificat de deces, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului;

• Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraţiei publice locale de la:

- locul de naştere al celui declarat mort

- domiciliul celui declarat mort, în cazul in care actul de naştere a fost întocmit de autorităţile locale din străinătate;

- domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătoreasca a morţii in situaţia in care in locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

sus

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII (în funcţie de caz)

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care a avut loc naşterea

TERMENE:

15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă

3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort

24 de ore de la data decesului pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile

Înregistrarea naşterii copilului se face pe baza unei declaraţii verbale şi a următoarelor documente:

a) certificatul medical constatator al naşterii întocmit pe formular tip, care va trebui sa poarte număr de înregistrare, data certa, sigiliul unităţii sanitare semnătura si parafa medicului;

b) certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă

c) actele de identitate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi

d) certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor dacă nu sunt căsătoriţi

e) declaraţia de recunoaştere, semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată(declaraţia se dă în faţa delegatului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele de familie şi prenumele pe care le va purta copilul)

f) Daca naşterea copilului s-a produs in străinătate si întocmirea actului nu a fost făcuta la misiunea diplomatica sau oficiul consular de carieră al României ori la autoritatea tutelară locală din străinătate, întocmirea actului de naştere se face în tara la autoritatea administraţiei publice locale de la domiciliul părinţilor (prin transcriere), după ce INEP verifica prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe daca naşterea nu a fost înregistrată in străinătate.

Înregistrarea tardivă a naşterii

COMPETENŢA: Primăria localităţii în care a avut loc naşterea

CONDIŢII ŞI PROCEDURĂ:

A) În situaţia în care cel născut nu a împlinit vârsta de un an - în această situaţie înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului localităţii în care s-a produs naşterea, pe baza cererii făcută de părintele copilului din care să rezulte motivele întârzierii declarării naşterii)anexând eventual acte justificative)

ACTE NECESARE:

a) certificatul medical constatator al naşterii,

b) actul de identitate al mamei(şi cel al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă

c) actele de identitate, certificatele de naştere şi certificatul de căsătorie al părinţilor dacă sunt căsătoriţi sau după caz(certificatele de naştere şi actele de identitate ale părinţilor dacă nu sunt căsătoriţi)

d) declaraţia de recunoaştere semnată de ambii părinţi, în cazul în care copilul este rezultatul concubinajului dintre mamă şi tată(declaraţia se dă în faţa delegatului de stare civilă şi din ea trebuie să rezulte numele de familie şi prenumele pe care le va purta copilul)

În situaţia în care cel născut a împlinit vârsta de un an de când s-a produs naşterea - în această situaţie înregistrarea naşterii se face numai în baza unei sentinţe judecătoreşti rămase definitive
sus

ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE DIVORŢ PRONUNŢAT ÎN STRĂINĂTATE

Condiţie: actul de stare civila sa se afle în arhiva Serviciului de stare civila;

Acte necesare:

- Cerere;

- Actul de divorţ (din străinătate) în original si xerocopie legalizată;

- Traducere autentificată în limba română în original.

- In situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor
purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii pe proprie răspundere din
partea soţilor, din care sa rezulte numele pe care aceştia doresc sa-l poarte
în urma divorţului.

- Copia certificatelor de stare civila (naştere/căsătorie) ;

- Procura specială ;

Nota:
- PROCURA poate fi dată la un notar din străinătate, caz în care procura trebuie sa conţină: Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau daca ţara nu este membra a Convenţiei de la Haga, Supralegalizarea semnăturii de către oficiul consular român din tara respectiva.
PROCURA poate fi întocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din tara în care mandantele îşi are domiciliul, reşedinţa, ori se afla temporar.
PROCURA va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- Numele, prenumele si domiciliul mandantelui;

- Numele, prenumele si domiciliul mandatarului;

- OBIECTUL MANDATULUI, care trebuie să fie special (persoana împuternicită îi reprezintă pe solicitanţi atât în vederea depunerii documentelor, pentru înscrierea menţiunii de divorţ pe actul de căsătorie si/sau de naştere).

- modalitatea de punere în aplicare a hotărârilor de divorţ pronunţate în străinătate şi ale căror efecte au fost recunoscute pe teritoriul României, conform prevederilor Legii nr.105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Se precizează că sentinţele astfel recunoscute vor fi înscrise în registrele de stare civilă române fără avizul Inspectoratul Naţional pentru evidenţa Populaţiei.

sus

 

LIVRETUL DE FAMILIE

• Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere;
• Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie si se face de către serviciul de stare civila la cererea reprezentantului familiei pentru orice situaţie apăruta ulterior emiterii documentului care se refera la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui
.

Acte necesare

- acte de identitate, în original şi xerocopie

- certificate de naştere, în original şi xerocopie

- certificatul de căsătorie, în original şi xerocopie,

hotărârea de plasament, în original şi xerocopie, sentinţă de divorţ, după caz, xerocopie

sus

RECTIFICAREA, COMPLETAREA ŞI ANULAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ
 

Pentru rectificarea, anularea actelor de stare civila ori a menţiunilor înscrise pe ele sunt necesare următoarele acte ;

• cerere tip;

• sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus rectificarea,completarea, anularea actelor de stare civila ori a menţiunilor înscrise pe ele;

• certificatul original pentru actul în care a intervenit modificarea;

Soluţia cererii de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe ele, făcută de un cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul in străinătate, este de competenta Judecătoriei sectorului 1 a municipiului Bucureşti.

- orice document al unei persoane este eliberat în baza actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, dup caz) astfel că, ar fi contrar prevederilor legale să se rectifice actele de stare civilă în baza actelor de identitate

 sus

 

SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ
 

COMPETENŢA:

Primăria în care domiciliază solicitantul sau care are în păstrare actele de stare civilă în cauză

Consiliul Judeţean

Pentru a declanşa procedura de schimbare a numelui/prenumelui pe cale administrativa , cererea de schimbare a numelui se publica, în extras, în Monitorul oficial al României, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului;

CEREREA DE SCHIMBARE A NUMELUI TREBUIE SA FIE MOTIVATĂ ŞI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE ACTE :
• Cerere tip )completată de solicitant şi să fie bine motivată);
• Un exemplar din Monitorul Oficial in care a fost publicată cererea de schimbare a numelui/prenumelui;
• Copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui/prenumelui;
• Consimţământul celuilalt soţ, dat în forma autentică, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat in timpul căsătoriei;

• Cazier fiscal şi judiciar
• Copia deciziei de aprobare a autorităţii tutelare în cazul în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copilului;


• Alte acte considerate necesare pentru motivarea cererii:
1. acte de studii, livret militar, carte de muncă pentru cei care şi-au însuşit numele solicitat în exercitarea profesiei, dar care nu concordă cu numele prevăzut in actele de stare civila;
2. sentinţa de adopţie pentru petenţii care au adoptat copii minori si doresc ca aceasta să poarte un alt prenume;
3. sentinţa de divorţ pentru cazurile în care solicită schimbarea numelui
de familie prevăzut a se purta după divorţ (numele purtat anterior căsătoriei sau numele de căsătorie stabilit in sentinţa );
4. sentinţa de desfacere sau anulare a adopţiei, pentru cei care au fost
adoptaţi, s-au căsătorit şi ulterior a intervenit desfacerea adopţiei iar prin căsătorie au luat numele celuilalt soţ.

 sus

 

STABILIREA ŞI CONTESTAREA PATERNITĂŢII
 

STABILIREA FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
- recunoaşterea unui copil in afara căsătoriei, după înregistrarea naşterii, se face prin declaraţie scrisa a tatălui, data in fata ofiţerului de stare civila prin înscris autentic sau testament sau prin hotărâre judecătoreasca definitiva si irevocabila.
Actele necesare sunt :
• cerere tip;
• sentinţa civila definitiva si irevocabila prin care s-a stabilit filiaţia fata de cel de -
al doilea părinte;

• înscrisul autentic (declaraţia notarială) testamentul
• certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

ÎNCUVIINŢAREA PURTĂRII NUMELUI.
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Sentinţa civila definitiva si irevocabilă prin care s-a încuviinţat purtarea numelui
părintelui fata de care s-a stabilit filiaţia;
• Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

CONTESTAREA  RECUNOASTERII  FILIAŢIEI (PATERNITĂŢII)
Actele necesare pentru aceasta sunt :
• Cerere tip;
• Sentinţa definitiva si irevocabila prin care s-a contestat recunoaşterea
paternităţii;
• Certificatul original pentru actul in care a intervenit modificarea;

 sus