Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Asistenta sociala

Index acte necesare

Acte necesare pentru:

Întocmirea dosarului de stimulent de inserție

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

Întocmirea dosarului pentru obţinerea mesei la cantina de ajutor social

Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

Obţinerea alocaţiei pentru susținerea familiei

Obţinerea venitului minim garantat

Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani

Obţinerea stimulentului educaţional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă 

Obţinerea biletelor de călătorie pentru transport local pentru persoanele cu handicap

OBȚINEREA STIMULENTULUI DE INSERȚIE
A. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
2. DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
3. COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORM CU ORIGINALUL
4. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
5. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
6. ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
- PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE - CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
- PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI SI PENTRU PLATA ACESTORA.
7. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
8. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
9. CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA SOCIALA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
10. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTĂ DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PENTRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE SI AU CONTRACTE DE MUNCA

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
4. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA SI SOLICITA SOTUL STIMULENT
5. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL IN CARE STIMULENT SOLICITA SOTUL
6. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
7. CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
8. CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
9. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC,

 sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ
- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original - de la DGASPC Hunedoara;
- copii după actele de identitate ale membrilor familiei ;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei ;
- copie după certificatul de căsătorie;
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;
- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;
- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS - din cadrul Primăriei Municipiului Brad;
- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primăria Municipiului Brad.
- extras de cont pe numele persoanei cu handicap / reprezentantului legal

sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

- CERERE TIP
- ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE CALITATEA DE BENEFICIAR DE AJUTOR SOCIAL
- COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ŞI ALE MEMBRILOR FAMILIEI
- ANCHETĂ SOCIALĂ
sus

 

OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII
- cerere tip ( model )
- declaratia celuilalt parinte ( model )
- originalul şi copia certificatului de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul;
- originalul şi copia actului de identitate a reprezentanţilor legali;
- documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, în
copie, care pot fi, după caz, următoarele:
» livretul de familie;
» hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;
» hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
» hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
» hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
» dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de
protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
» hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii
tutelare;
» actul de deces al unuia dintre părinţi ( după caz );
» alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale.
- pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a
copilului într-un grad de handicap.
- în situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită
dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului;
- pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române
- declaraţie tip - pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare
- extras de cont pe numele solicitantului

sus

 

OBŢINEREA ALOCAŢIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

1. Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
2. Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
3. Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces, sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a)
4. Acte doveditoare ale veniturilor familiei :
- adeverinţă de salarizare ( inclusiv nr. şi val. tichetelor de masă, tichetelor cadou, ş.a. ),
- cupon de pensie
- cupon de şomaj,
- cupon prin care se primeşte alocaţia de întreţinere
- adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la administraţia financiară
a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani
5. Adeverinţă de la oficiul agricol - prim. localităţii de domiciliu/ reşedinţă - pentru toţi membrii majori
6. Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( biroul de impozite şi taxe locale - pentru toţi membrii majori ) - precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa sau proprietatea unui autoturism
7. Adeverinţă de şcolarizare pentru copiii care frecventează cursurile şcolare - în care să se precizeze că elevul este înscris la şcoală, numărul de absenţe nemotivate, dacă elevul are sau nu în cursul unui semestru - scăzută sub 8 nota la purtare
8. Minorii care nu frecventează cursurile şcolare din motive medicale trebuie să prezinte certificatul de încadrare în grad de handicap şi o dovadă eliberată de către serviciul de evaluare complexă sau secretariatul comisiei pentru protecţia copilului din care să rezulte că respectivul copil nu nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege
9. Alte acte doveditoare după caz

! Solicitanţii nu trebuie să depăşească venitul 530 lei/ membru de familie

sus

 

OBŢINEREA VENITULUI MINIM GARANTAT

1. Cerere şi declaraţie tip privind componenţa familiei şi veniturile realizate întocmită şi semnată de către reprezentantul familiei
2. Copie acte de identitate ( certificat de naştere, carte de identitate, buletin de identitate, ş.a )
3. Copie a actelor care dovedesc starea civilă ( certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ, certificat de deces )
4. Alte acte ( sentinţă judecătorească de încredinţare minor, hotărâre de plasament, încredinţare în vederea adopţiei, ş.a )
5. Adeverinţă privind veniturile realizate supuse impozitului pe venit ( de la Administraţia Financiară a localităţii de domiciliu- pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani )
6. Adeverinţă de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( pentru toţi membrii de familie cu vârsta de peste 16 ani cu excepţia elevilor/ studenţilor, persoanelor inapte de muncă, mamelor care au în îngrijire copii cu vârsta sub 7 ani )
7. Adeverinţă privind venitul agricol - pentru toţi membrii majori
8. Adeverinţă de la şcoală -după caz
9. Acte doveditoare ale veniturilor pentru toţi membrii familiei ( adeverinţă de salarizare, cupon alocaţie de întreţinere, cupon şomaj, extras de cont, mandat poştal, ş.a)
10. Adeverinţă privind proprietatea bunurilor mobile şi imobile ( Biroul de impozite şi taxe locale - pentru toţi membrii majori ) - precum şi copie a actului de proprietate / închiriere privind locuinţa
11. Acte doveditoare a stării de sănătate pentru persoanele care sunt inapte de muncă :
- decizia medicală de la comisia de stabilirea pensiei de invaliditate - aflat în termen de valabilitate
- certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap valabil
- adeverinţă de la medicul de familie ( valabilă 7 zile)/ medicul specialist ( 30zile )
12. Alte acte doveditoare după caz
sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

A. ACTE NECESARE ASISTENTULUI PERSONAL:

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie ( unde este cazul );
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- copie sentinţă divorţ ( unde este cazul );
- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie în care să fie precizat explicit că solicitantul este ,, apt pentru angajare " ;
- cazier judiciar;
- curriculum vitae;
- declaraţie notarială;
- copie după diploma de studii;
- adeverinţă de la administraţia financiară;
- carnetul de muncă ( în situaţia în care persoana solicitantă beneficiază de acesta), adeverinţe din care să rezulte vechimea de la locurile de muncă ulterioare sau adeverinţă şomaj- după caz ;
- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS - Primăria Municipiului Brad;
- cerere de angajare;
- repartiţie de la AJOFM - filiala Brad (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);
- dosarul medical, care se obţine de la Primăria Municipiului Brad.
- extras de cont

B. ACTE NECESARE PERSOANEI CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ:

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;
- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;
- copie după certificatul de căsătorie ; ( unde este cazul );
- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );
- copie sentinţă divorţ ( unde este cazul ) ;
- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă în original - de la DGASPC Hunedoara;
- acte medicale recente din care să rezulte diagnosticul ;
- copie după decizia de pensie şi cupon de pensie (unde este cazul).

susÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI

A. PETRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA , SUNT ELEVE SAU STUDENTE DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR- PENTRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
3. ADEVERINTA ELIBERATA DE AJOFM - PENTRU PERSOANELE AFLATE IN SOMAJ
4. ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE, STUDENTE
5. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
6. DECLARATIA TIP CU LAUZIA IN CAZUL IN CARE MAMA ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA - în care mentioneaza ,, sunt casnică si nu am incheiat contract cu casa de sanatate pentru plata concediului de maternitate "
7. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI CU PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE, (DACA LUCREAZA) IN CAZUL IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
8. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
9. COPIE DUPA CEREREA CATRE ANGAJATOR PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ( ÎNREGISTRATĂ, APROBATĂ DE CĂTRE ANGAJATOR, SEMNATĂ ÎN ORIGINAL ŞI CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL)
10. DECIZIE DE SUSPENDARE CONTRACT DE MUNCĂ/ COPIE CONFORMITATĂ CU ORIGINALUL
11. CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI PENTRU CARE SOLICITA DREPTUL
12. CERTIFICAT DE CASATORIE
13. ANCHETA SOCIALĂ DACA COPILUL ESTE RECUNOSCUT SI PARINTII NU SUNT CASATORITI, EFECTUATA DE AUTORITATEA TUTELARA
14. ALTE DOCUMENTE DACĂ ESTE CAZUL
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

B. PETRU PERSOANELE CARE AU VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE-ACTIVITATI AGRICOLE - DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:


1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A CELUILALT PARINTE
2. DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU IN CAZUL IN CARE NU SE POT PREZENTA ACESTE DOCUMENTE- ADEVERINTE DE VENIT ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
3. COPIE DUPA CONTRACTUL CIVIL (SAU ALTFEL DE CONTRACTE)
4. DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR (VEZI MODELUL TRIMIS- declaratie venituri independente)
5. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE SA REZULTE: FELUL CONTRACTULUI, NR. SI DATA LUI, PERIOADA LUCRATA, DATA INCETARII/SUSPENDARII/REZILIERII SI CAT LA % E RETINEREA LA SURSA -CONFORME CU ORIGINALUL SI COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE- CONFORME CU ORIGINALUL
6. IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA INDEPENDENTA PE CARE O ARE -DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU AGRICOLE (FORMULAR 070 , CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA CU NR DE INREGISTRARE, SAU INCETARE DE LA REGISTRUL COMERTULUI SAU DECIZIE ELIBERATA DE ANGAJATOR- DE UNDE POATE ADUCE IN FUNCTIE DE CE ARE PFA-II- AVOCATI- ETC.);
7. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
8. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
9. ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
- PT. PERSOANELE PLATITE DE CASA DE SANATATE - CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE CONCEDIUL DE MATERNITATE,
- PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA ACESTORA).
10. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
11. CERTIFICAT DE CASATORIE SAU ANCHETA ACOLO UNDE NU SUN CASATORITI
12. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPILULUI PT CARE SOLICITA DREPTUL
13. DOSAR PLIC
14. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII, ETC

 

ATENTIE!

1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr. de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să poarte ştampila societăţii daca are. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact cu datele solicitate.
SEMNATURA SA FIE IN ORIGINAL.
2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului la primarie
3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la data de... care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de exemplu: copil nascut in 03.09.2017 a 42-a zi este 15.10.2017.
4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente care sunt in copie) trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul, numele si prenumele celui care certifica pentru conformitate cu originalul , semnatura lui si stampila primariei.
5. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.
6. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu data cereririi persoanei care solicita dreptul.
7. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.", si este necesara in toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu sunt casatoriti.
8. Pe verso adv. se vor complete zile lucratoare (inclusiv concediu medical), mai putin somajul care plateste pe zile calendaristice.
9. Copie dupa cererea catre angajator pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului ( înregistrată, aprobată de către angajator, semnată în original şi conformitată cu originalul)
10. Decizie de suspendare contract de muncă
11. ATENTIE la persoanele care trec dintr-un copil in altul.
Daca doreste sa primeasca indemnizatie pentru primul copil pina la 2 ani (in cazul in care celalalt parinte indeplineste si el conditiile de acordare) parintele care NU se afla in icc trebuie sa depuna la AJPIS cerere din care sa rezulte ca nu doreste sa beneficieze de luna celuilalt parinte e inainte de a implinii primul copil 2 ani. Parintele care se afla in icc trebuie sa depuna in dosar o cerere de mina in care sa solicite sa-i acordam icc la primul copil pina la 2 ani si sa-i reducem icc sau stimulentul la al 2-lea copil cu 2 luni (vezi modelul de declaratie trimis- model cerere 2 luni). In cazul in care una din aceste conditii nu este indeplinita indemnizatia la primul copil se reduce cu o luna -la fel si suplimentul- si la al 2- lea copil tot cu o luna.


sus

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

1. CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP ( se primește de la primărie)
2. COPII ACTE IDENTITATE PENTRU MAMĂ/ TATĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ AMBII PĂRINȚI AU DOMICILIUL/ REȘEDINȚA ÎN BRAD ( în cazul reședinței se va prezenta dovada că nu beneficiază de tichete de la primăria localității de domiciliu)
3. CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( pentru copilul pentru care se solicită dreptul)
4. COPIE LIVRET DE FAMILIE ( eliberat de Serviciul de stare civilă de la primăria localității de domiciliu )
5. ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ - AMBII PĂRINȚI
6. ADEVERINȚE DE VENIT DE LA LOCUL DE MUNCĂ ( venit net, nr. și valoarea bonurilor în ultima lună de plată ), ACT DOVEDITOR DE PRIMIRE A PENSIEI DE ÎNTREȚINERE, CUPOANE DE PENSIE, CUPOANE DE ȘOMAJ/ MANDAT POȘTAL, ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ CALITATEA DE BENEFICIAR DE VMG SAU ASF- după caz
7. ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ
8. ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPĂ CAZ ( Ex. : sentință divorț, sentință încredințare minor, dovadă plasament familial, ... )


• ! Dosarul se depune la Primăria Municipiului Brad, cam. 6- Serviciul Public de Asistență Socială ( pentru solicitanții cu domiciliul/ reședința în municipiul Brad .
• ! Sunt eligibili copiii care au fost înscriși la grădiniță cu condiția ca aceștia să frecventeze regulat ( zilnic ) cursurile grădiniței . (Se admit absențe motivate dar nu mai mult de 50% din zilele de grădiniță din luna respectivă ! )
! Venitul net pe membru de familie trebuie să nu depășească 284 lei/ lună
! Relații suplimentare se pot primi la tel . 0254612666/ sau 0254612665


susOBŢINEREA BILETELOR DE TRANSPORT URBAN PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ÎNSOŢITORII ACESTORA ÎN PREZENŢA PERSOANELOR CU HANDICAP

- CERERE TIP
- COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI ( Carte de identitate/ Buletin, Certificat naştere )
- COPIE DUPA LEGITIMATIA VIZATĂ DE CĂTRE DGASPC PENTRU ANUL IN CURS
- COPIE CERTIFICAT HANDICAP VALABIL
- ANCHETĂ SOCIALĂ

Precizare:

Biletele de transport sunt valabile pentru rutele: Brad - Valea Brad, Brad - Mesteacăn, Brad - Ţărăţel şi Brad - Ruda Brad

sus