Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Asistenta sociala

Index acte necesare

Acte necesare pentru:

Obţinerea stimulentului educaţional acordat sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţă

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei lunare de către persoana cu deficienţă funcţională gravă

Întocmirea dosarului pentru obţinerea mesei la cantina de ajutor social

Obţinerea alocaţiei de stat pentru copii

Obţinerea alocaţiei complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală - conform OUG nr.105/2003

Obţinerea alocaţiei de nou-născut

Întocmirea dosarului de angajare al asistentului personal al persoanei cu handicap grav

Întocmirea dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 (3) ani

Întocmirea dosarului de plasament familial

Obţinerea trusoului pentru copilul nou-născut

OBȚINEREA STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL ACORDAT SUB FORMA TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
1. CERERE ȘI DECLARAȚIE TIP ( se primește de la primărie)
2. COPII ACTE IDENTITATE PENTRU MAMĂ/ TATĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ AMBII PĂRINȚI AU DOMICILIUL/ REȘEDINȚA PE BRAD ( în cazul reședinței se va prezenta dovada că nu beneficiază de tichete de la primăria localității de domiciliu)
3. CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL ( pentru copilul pentru care se solicită dreptul)
4. COPIE LIVRET DE FAMILIE ( eliberat de Serviciul de stare civilă de la primăria localității de domiciliu )
5. ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ - AMBII PĂRINȚI
6. ADEVERINȚE DE VENIT DE LA LOCUL DE MUNCĂ ( venit net, nr. și valoarea bonurilor în ultima lună de plată ), ACT DOVEDITOR DE PRIMIRE A PENSIEI DE ÎNTREȚINERE, CUPOANE DE PENSIE, CUPOANE DE ȘOMAJ/ MANDAT POȘTAL, ADEVERINȚĂ CARE ATESTĂ CALITATEA DE BENEFICIAR DE VMG SAU ASF- după caz
7. ADEVERINȚĂ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ
8. ALTE ACTE DOVEDITOARE DUPĂ CAZ (Ex. : sentință divorț, sentință încredințare minor, dovadă plasament familial, ...)
 sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la DGASPC Hunedoara;

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;

- copie după certificatul de căsătorie;

- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

- actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizaţiei lunare;

- copie după decizia de pensie şi cuponul de pensie al persoanei cu deficienţă funcţională gravă;

- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – din cadrul Primăriei municipiului Brad;

- cererea persoanei cu deficienţă funcţională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizaţiei lunare - de la Primăria Municipiului Brad.

sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA MESEI LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 

servirea mesei la Cantina de ajutor social este reglementată de Legea nr. 208/ 1997

- cerere tip

- adeverinţă care să ateste calitatea de beneficiar de ajutor social (pentru aceste persoane masa la cantina socială este gratuită)

- copii după actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei

- anchetă socială


NOTĂ - persoanele care achită o parte din contravaloarea mesei , vor depune la dosar şi chitanţa cu suma plătită, pentru luna următoare depunerii cererii

sus

 

OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT PENTRU COPII

- copie acte de identitate ale ambilor părinţii

- certificatul de naştere al minorului în copie şi original

- declaraţie tip – pentru minorii care au vârstă şcolară şi nu frecventează cursurile şcolare

- cerere tip ( se obţine de la Primăria municipiului Brad )

Notă : pe cerea tip , la pagina 5 se va completa de către celălalt părinte astfel :

Declar pe propria răspundere că nu beneficiez de alocaţie de stat pentru minorul ....................................................... şi sunt de acord ca de aceasta să beneficieze ....................................... (CELĂLALT PĂRINTE)

sus

 

OBŢINEREA ALOCAŢIEI COMPLEMENTARE ŞI A ALOCAŢIEI DE SUSŢINERE PENTRU FAMILIA MONOPARENTALĂ – CONF. OUG 105/ 2003

- CERERE TIP

- COPII ACTE DE IDENTITATE ALE TUTUROR MEMBRILOR MAJORI AI FAMILIEI

- COPII CERTIFICATE DE NAŞTERE PENTRU TOŢI MEMBRII FAMILIEI

- COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

- COPIE CERTIFICAT DE DECES( UNDE ESTE CAZUL )

- COPIE LIVRET DE FAMILIE ACTUALIZAT

- ADEVERINŢĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VENITUL NET REALIZAT ÎN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII, INCLUSIV NR. ŞI VALOAREA LUNARĂ A TICHETELOR DE MASĂ – ACOLO UNDE ESTE CAZUL

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ- PENTRU PĂRINTELE CARE NU LUCREAZĂ ŞI NU REALIZEAZĂ VENITURI

- DECLARAŢIE NOTARIALĂ- PENTRU PĂRINTELE CARE NU ESTE CĂSĂTORIT DAR AL CĂRUI COPIL ESTE RECUNOSCUT DE CĂTRE TATĂ DIN CARE SĂ REIASĂ DACĂ BENEFICIAZĂ SAU NU DE PENSIE ALIMENTARĂ ŞI CARE ESTE CUANTUMUL ACESTEIA

- ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANCIARĂ

- ADEVERINŢĂ DE LA OFICIUL AGRICOL

- ADEVERINŢĂ DE LA ŞCOALĂ PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CURSURILE ŞCOLARE , ÎN CARE SĂ SE PRECIZAZE DACĂ BENEFICIAZĂ DE BURSĂ ŞI CUANTUMUL ACESTEIA

- ADEVERINŢĂ PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

- CUPOANE DE PENSIE PENTRU PĂRINŢII CARE SUNT PENSIONARI

- CUPOANE DE ALOCAŢIE PENTRU COPIII CARE NU SUNT DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ

- SENTINŢĂ DE DIVORŢ/ SENTINŢĂ DE ÎNCREDINŢARE MINORI, DEFINITIVĂ

- HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI/ SENTINŢĂ JUDECĂTOREASCĂ PENTRU MINORUL PENTRU CARE S-A STABILIT O MĂSURĂ DE PROTECŢIE SPECIALĂ

- CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ( UNDE ESTE CAZUL ) SAU CERTIFICAT DE AMÂNARE ŞCOLARĂ


NOTĂ :

- ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI ÎN COPIE

- VENITUL NET/ MEMBRU DE FAMILIE NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 176 LEI

- DISPOZIŢIA DE ACORDARE / RESPINGERE A DREPTULUI LA ACESTE TIPURI DE ALOCAŢIE SE VA ÎNAINTA D.M.F.S.S.F. HUNEDOARA ( CARE ESTE PLĂTITOR )ŞI SOLICITANTULUI

- ORICE MODIFICARE PE PARCURS SE ANUNŢĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD

sus

 

OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE NOU-NĂSCUT

- COPIE ACT DE IDENTITATE MAMĂ / TATĂ (ÎN CAZURI EXCEPŢIONALE)

- COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE TOŢI COPIII

- COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU COPIE CERTIFICAT DE NAŞTERE ÎN CAZUL ÎN CARE MAMA NU ESTE CĂSĂTORITĂ

- CERERE TIP PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI

- DECLARAŢIE TIP – PRIVIND RANGUL COPILULUI

- ADEVERINŢĂ CARE SĂ ATESTE FAPTUL CĂ NU A SOLICITAT ALOCAŢIE DE NOU- NĂSCUT (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE COPILUL S-A NĂSCUT ÎN ALTĂ LOCALITATE ŞI SE OBŢINE DE LA PRIMĂRIA LOCALITĂŢII UNDE S-A ÎNREGISTRAT NAŞTEREA COPILULUI)


sus

 

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

A. ACTE NECESARE ASISTENTULUI PERSONAL:

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;

- copie după certificatul de căsătorie;

- copie după certificatul de deces (unde este cazul );

- adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- declaraţie notarială;

- copie după diploma de studii;

- adeverinţă de la administraţia financiară;

- carnetul de muncă (în situaţia în care persoana solicitantă beneficiază de acesta);

- ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria municipiului Brad;

- cerere de angajare;

- repartiţie de la AJOFM – filiala Brad (pentru persoanele care solicită angajarea, altele decât cele care beneficiază de pensie);

- dosarul medical, care se obţine de la Primăria Brad.

B. ACTE NECESARE PERSOANEI CU DEFICIENŢĂ FUNCŢIONALĂ GRAVĂ:

- copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

- copii după certificatele de naştere ale membrilor familiei;

- copie după certificatul de căsătorie;

- copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

- copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

- opţiunea persoanei cu deficienţă funcţională gravă - de la DGASPC Hunedoara;

- acte medicale din care să rezulte diagnosticul;

- declaraţie din care să rezulte faptul că persoana cu deficienţă funcţională gravă nu are încheiat un contract de întreţinere cu o persoană;

- copie după decizia de pensie şi cupon de pensie (în cazul în care există).


sus

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI

COPII DUPĂ:

- buletin identitate solicitant

- livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soţi şi certificat de căsătorie în situaţia în care nu există livret de familie

- hotărâre de plasament, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă de adopţie, dispoziţia de instituire a tutelei şi numire a tutorelui, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre de plasament de urgenţă (unde este cazul)

- certificat naştere copil

- cerere către unitatea angajatoare prin care se solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani.

Actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de şomaj

Certificat fiscal – pe numele solicitantului şi se obţine de la Administraţia Finanţelor Publice Brad

Cerere tip şi declaraţie tip – se obţin de la Primăria municipiului Brad, vor fi completate de către solicitant şi soţul acestuia ( nu se admit corecturi, ştersături sau alte modificări )

Adeverinţă tip – se obţine de la Primăria municipiului Brad, se va completa de către reprezentantul unităţii angajatoare ( nu se admit corecturi, ştersături sau alte modificări )

NOTĂ:

- copia după cerere va fi :

- înregistrată

- aprobată

- conformitată cu originalul

- semnată şi ştampilată

Contract de asigurări (unde este cazul)

sus

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE PLASAMENT FAMILIAL

1 – ANCHETA SOCIALĂ PENTRU FAMILIA NATURALĂ

2 – ANCHETA SOCIALĂ PENTRU FAMILIA OCROTITOARE

3 – CEREREA SCRISĂ  A FAMILIEI / PERSOANEI CARE SOLICITĂ PLASAMENTUL

4 – CONSIMŢĂMÂNTUL ÎN FORMĂ SCRISĂ A FAMILIEI DE PLASAMENT ŞI A FAMILIEI NATURALE

5 – DECLARAŢIA COPILULUI MAI MARE DE 10 ANI CU PRIVIRE LA OPINIA SA

6 – COPIE A CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI  ŞI ACTULUI DE IDENTITATE UNDE ESTE CAZUL

7 – COPIE BI / CI PENTRU FAMILIA DE PLASAMENT

8 – ADEVERINŢĂ DE VENIT / CUPON PENSIE PENTRU FAMILIA DE PLASAMENT

9 – ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU FAMILIA DE PLASAMENT ŞI PENTRU MINOR DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ACEŞTIA NU SUNT ÎN EVIDENŢĂ CU BOLI CRONICE SAU PSIHICE

10 – ADEVERINŢĂ ŞCOLARĂ

11 – ALTE ACTE RELEVANTE ( SENTINŢĂ DE DIVORŢ, COPIA CERTIFICATULUI DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP, COPIA ACTULUI  DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILULUI, ACTE DOVEDITOARE ALE VENITURILOR FAMILIEI DE PLASAMENT, SESIZĂRI, ADRESE POLIŢIE, PARCHET ETC.)

12 – RAPORT CU PRIVIRE LA SITUAŢIA COPILULUI

NOTĂ : -  1, 2, 12-  SE ÎNTOCMESC DE CĂTRE  - S.P.A.S.

ACTELE SE DEPUN LA CAM. 14, IAR DOSARUL SE VA DEPUNE ŞI SUSŢINE ÎN FAŢA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI DEVA DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI –HD, CARE VA ELIBERA O HOTĂRÂRE  DE ACORDARE A PLASAMNTULUI SAU DE RESPINGERE A CERERII

sus

OBŢINEREA TRUSOULUI PENTRU COPILUL NOU-NĂSCUT

OBŢINEREA TRUSOULUI PENTRU COPILUL NOU-NĂSCUT ESTE REGLEMENTATĂ DE : LEGEA NR. 482/ 2006 PRIVIND ACORDAREA TRUSOULUI PENTRU NOU- NĂSCUŢI, OGR NR. 3/ 2007 PRIVIND UNELE MĂSURI FINANCIAR FISCALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE, HGR NR. 54/ 2007 PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNILOR DE APLICARE A PREVEDERILOR ART. I – IV DIN OGR NR. 3/ 2007

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA TRUSOULUI

- Copie ale actelor de identitate ale ambilor părinţi

- Copie a certificatului de naştere al copilului nou- născut

- Cerere şi declaraţie tip

· PÂNĂ LA DATA DE 31.05.2007 SE VA ACORDA CONTRAVALOAREA ÎN LEI A TRUSOULUI, ACEASTA FIIND ÎN CUANTUM DE 150 LEI

sus