Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2017 - semestrul II

Index hotărâri 

Iulie

Hotărârea nr.84/2017 - privind avizarea profilului consiliului de administrație, al candidaților și matricea consiliului de administrație al SC TERMICA BRAD S.A.

Hotărârea nr.85/2017 - privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru SC TERMICA BRAD S.A.

Hotărârea nr.86/2017 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017

Hotărârea nr.87/2017 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2017 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.88/2017 - pentru completarea denumirii Obiectivului de Investiții " POD PESTE RÂUL CRIȘUL ALB„ din Lista- sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2017, capitolul 84, Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2017 privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017

Hotărârea nr.89/2017 - privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad Ediţia a XVI - a

Hotărârea nr.90/2017 - privind reglementarea activităţii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Brad

Hotărârea nr.91/2017 - privind repartizarea locuinţei nr.9 din blocul ANL 2010, scara A, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.92/2017 - privind repartizarea locuinţei nr.6 din blocul ANL 2010, scara B, etaj I, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.93/2017 - privind repartizarea locuinţei nr.19 din blocul ANL 2004, corp B, etaj II, situat în Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.94/2017 - privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale intre titularii contractelor de locațiune nr.16454/22.05.2015 și nr. 16446/22.05.2015 , din Municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi

Hotărârea nr.95/2017 - privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia

Hotărârea nr.96/2017 - privind aprobarea Regulamentului intern al Primăriei Municipiului Brad

Hotărârea nr.97/2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.98/2017 - privind reîncadrarea pe funcții, grade/trepte profesionale, gradații corespunzătoare vechimii în muncă și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.99/2017 - pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brad

August

Hotărârea nr.100/2017 - pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2017privind aprobarea Regulamentului privind mecanismul de compensare precum și modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a eventualelor supracompensații rezultate din prestarea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic în sistem centralizat în Municipiul Brad

Hotărârea nr.101/2017 - privind constituirea unei comisii speciale de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.102/2017 - privind rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările necesare la spaţiul cu destinaţia C.M.I. OFTA - MED din incinta Dispensarului Policlinic Brad

Hotărârea nr.103/2017 - privind prelungirea prin Act adițional a Contractului de comodat nr. 12.499/17.09.2012

Hotărârea nr.104/2017 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „modificare destinație apartament în spațiu, coafor și creare alee de acces" în Brad, str. 1 Iunie, Bl. B9, sc. 2, ap. 14, parter, județul Hunedoara

Hotărârea nr.105/2017 - privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L.

Hotărârea nr.106/2017 - pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Septembrie

Hotărârea nr.107/2017 - privind aprobarea Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Brad 2017-2024, actualizată în raport cu prevederile programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"

Hotărârea nr.108/2017 - privind aprobarea Strategiei de Eficientizare Energetică a Municipiului Brad 2017-2024

Hotărârea nr.109/2017 - privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Brad 2017-2020, actualizată

Hotărârea nr.110/2017 - privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ" Brad pentru anul şcolar2017-2018

Hotărârea nr.111/2017 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017

Hotărârea nr.112/2017 - privind concesionarea Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad - activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ prin procedura simplificată

Hotărârea nr.113/2017 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara

Hotărârea nr.114/2017 - privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei L&C Consulting a două spații

Hotărârea nr.115/2017 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „extinderea și amenajarea construcției existente în sala de evenimente" în Brad, str. Lunca, nr. 25, județul Hunedoara

Hotărârea nr.116/2017 - privind instituirea unei restricții a vitezei de deplasare a autovehiculelor la intersecția străzii Vânătorilor cu strada Decebal

Hotărârea nr.117/2017 - privind realizarea unor treceri pentru pietoni în Cartierul Micro 1 din municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.118/2017 - privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad

Hotărârea nr.119/2017 - privind repartizarea locuinţei nr.11 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.120/2017 - pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.121/2017 - pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie precum şi a directorului și a contabilului șef al SC TERMICA BRAD S.A.

Hotărârea nr.122/2017 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Octombrie

Hotărârea nr.123/2017 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „ Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara" în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, Operaţiunea B - Clădiri Publice

Hotărârea nr.124/2017 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017

Hotărârea nr.125/2017 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2017 

Hotărârea nr.126/2017 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2017 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.127/2017 - privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2018

Hotărârea nr.128/2017 - privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad

Hotărârea nr.129/2017 - privind modificarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare prestate de către SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA pe raza Municipiului Brad

Hotărârea nr.130/2017 - privind aprobarea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat de către transportatorii autorizaţi pentru transportul de persoane în regim de taxi în Municipiul Brad, pentru anul 2018

Hotărârea nr.131/2017 - privind închirierea unui spaţiu situat în Brad str. Cuza - Vodă, nr. 6, etaj 1, jud. Hunedoara, Filialei Brad a Partidului Ecologist Român

Hotărârea nr.132/2017 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

Hotărârea nr.133/2017 - privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad

Hotărârea nr.134/2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.135/2017 - privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA", la care Municipiul Brad este asociat

Hotărârea nr.136/2017 - privind repartizarea locuinţei nr.15 din blocul ANL 2010, scara B, etaj II, situat în municipiul Brad, strada Dacilor, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.137/2017 - privind repartizarea locuinţei nr. 66, etaj II, din Blocul 105 G situat în Municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, Judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.138/2017 - privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRAD

Hotărârea nr.139/2017 - privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 113/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a terenului de sport cu gazon sintetic situat în municipiul Brad, pe strada Aleea Privighetorilor, județul Hunedoara