Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei

Index acte necesare

Prin Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, începând cu data 1 februarie 2017 nu se mai percepe taxă extrajudiciară de timbru.


 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni, Marţi, Miercuri, Vineri

Primiri cereri
8.30 - 16.30
Eliberări acte de identitate
8.30 - 16.30
 Joi
Primiri cereri 
8.30 - 18.30
Eliberări acte de identitate

8.30 - 18.30

 


 

 

PROGRAM DE AUDIENŢE

COORDONATOR COMPARTIMENT

LUNI..............12.00 - 14.00

JOI................ 10.00 - 12.00


 
- CONFORM ART. 14, ALIN.8 DIN O.U.G. NR.97/2005, TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE, ACESTA PUTÂND FI PRELUNGIT CU CEL MULT 15 ZILE DE CĂTRE ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.

- TERMENUL EFECTIV DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE LA S.P.C.L.E.P. BRAD ESTE DE 10 ZILE.

- PENTRU SITUAŢII/MOTIVE JUSTIFICABILE (MOTIVE MEDICALE, DEPLASARE URGENTĂ ÎN ALTĂ LOCALITATE SAU ÎN ALT STAT, SUSŢINEREA UNOR CONCURSURI DE ADMITERE SAU EXAMENE, EFECTUAREA UNOR OPERAŢIUNI NOTARIALE/BANCARE/POŞTALE, ETC.), COORDONATORUL SERVICIULUI VA ANALIZA ŞI VA DISPUNE REDUCEREA TERMENULUI PENTRU OBŢINEREA CĂRŢILOR DE IDENTITATE.


 

ACTE NECESARE PENTRU:

Eliberarea Cărţii de Identitate pentru persoanele care împlinesc 14 ani

Dovada adresei de domiciliu

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE  

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI  

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI  

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR  

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE  

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI  

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR  


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PENTRU PERSOANELE CARE ÎMPLINESC 14 ANI
1.cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal;
2.certificatul de naştere, original şi copie;
3.actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
4.documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
5.certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
6.chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

sus


DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE
1.acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare;
2.declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
3.declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
4.documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României."

sus

ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

1.cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
2.certificatul de naştere, original şi copie;
3.certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
4.hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
5.certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
6.certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
7.documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
8.paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie;
9.actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
10.chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
sus

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
2. paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
3. certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
4. hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
5. dovada adresei de reşedinţă din România;
6. două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
7. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
sus

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru clarificarea cetăţeniei către Ministerul Justiţiei;
3. certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original şi copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
4. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
5. un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie ;
6. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

sus

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. certificatul de naştere, original şi copie;
3. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
4. declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
5. fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului;
6. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
sus

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

1. cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
2. actul de identitate al solicitantului;
3. documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
4. actul de identitate al găzduitorului.
sus

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SAU A RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
3. certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
4. hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
5. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
8. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

sus

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;
3. documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
4. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
sus

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
3. certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
4. hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
5. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
8. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

sus

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

1. cererea pentru eliberarea actului de identitate;
2. actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
3. certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
4. hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
5. certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
6. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
7. documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
8. dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
9. un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă, original şi copie;
10. chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
sus