Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2018 - semestrul I

Index hotărâri 

Ianuarie

Hotărârea nr.1/2018 - privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al anului 2017 a secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului Municipiului Brad la sfârşitul anului bugetar 2016

Hotărârea nr.2/2018 - privind aprobarea Situaţiei financiare pe anul 2017 - încheierea exerciţiului bugetar al bugetului Municipiului Brad şi al instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.3/2018 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.4/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad

Hotărârea nr.5/2018 - privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în domeniul public al Municipiului Brad și administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.6/2018 - privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. VALNEL CONSTRUCT S.R.L.

Hotărârea nr.7/2018 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafață de 134,00 mp. situat în Municipiului Brad, strada Cuza - Vodă, nr. 6, județul Hunedoara

Hotărârea nr.8/2018 - privind aprobarea Listei de partizi și a prețurilor de referință pentru anul de producție 2018

Hotărârea nr.9/2018 - privind aprobarea Documentaţiilor tehnico - economice și a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE PUNCT TERMIC NR.4 ȘI A REȚELELOR AFERENTE ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.10/2018 - privind aprobarea Planului anual de acţiune al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2018

Hotărârea nr.11/2018 - privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ( PAAR) în Municipiul Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.12/2018 - privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural educative, artistice şi sportive pe teme prestabilite, de interes local sau zonal organizate la nivelul Municipiului Brad în anul 2018

Hotărârea nr.13/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2017 privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE ÎNCHIRIERE UTILAJE PENTRU EFECTUAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI BRAD

Februarie

Hotărârea nr.14/2018 - privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.15/2018 - privind darea în folosinţă gratuită Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A Mediaș, a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Brad

Hotărârea nr.16/2018 - privind aprobarea încheierii unei Convenții Cadru pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile de exercitare a drepturilor de uz și servitute pentru suprafețele de teren aflate în proprietatea privată a Municipiului Brad

Hotărârea nr.17/2018 - privind aprobarea deplasării într-o vizită de lucru în Republica Estonia și Olanda a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu în perioada 4-10 martie 2018

Hotărârea nr.18/2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.19/2018 - privind încetarea unui mandat de consilier local şi vacantarea unui loc de consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.20/2018 - privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad al domnului Ștefea Bogdan - Sorin

Hotărârea nr.21/2018 - privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările ulterioare

Hotărârea nr.22/2018 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.23/2018 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad, administrat în baza Contractului de administrare nr. 11.354/22.02.2016

Hotărârea nr.24/2018 - privind aprobarea achitării cotizaţiei pentru anul 2018 datorată de către Municipiul Brad în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân" Deva, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.25/2018 - privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a Municipiului Brad, pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr.26/2018 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ ATELIER DE REPARAȚII AUTO BRAD, str. Calea Moților, f.n. C.F. 66788, Jud. Hunedoara"

Hotărârea nr.27/2018 - pentru aprobarea Programului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărirea Municipiului Brad în anul 2018 şi a Programului de măsuri privind gestionarea deşeurilor în Municipiul Brad în anul 2018

Hotărârea nr.28/2018 - pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Brad în vederea amplasării și funcționării de terase sezoniere

Hotărârea nr.29/2018 - pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți de activități în folosul comunității

Hotărârea nr.30/2018 - privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii valabilă pentru anul 2018, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotărârea nr.31/2018 - privind trecerea unei cantităţi de masă lemnoasă din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Brad, precum şi exploatarea şi valorificarea acesteia

Hotărârea nr.32/2018 - privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în incinta tuturor subunităților aflate în subordinea Primăriei Municipiului Brad

Hotărârea nr.33/2018 - privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru întreținerea iluminatului public în Municipiul Brad

Hotărârea nr.34/2018 - privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru Secretarul Municipiului Brad pentru anul 2017