Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2018 - semestrul II

Index hotărâri 

Iulie

Hotărârea nr.93/2018 - pentru actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico -Economici pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică a imobilului Ambulatoriu și Dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara" în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1, operaţiunea B - Clădiri Publice, modificată prin H.C.L. nr. 141/2017 și H.C.L. nr. 77/2018

Hotărârea nr.94/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Brad

Hotărârea nr.95/2018 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.96/2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.97/2018 - privind alocarea unei sume pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XIX-a

Hotărârea nr.98/2018 - privind acordarea unor premii bănești elevilor și profesorilor coordonatori care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale pe discipline de învățământ, precum și sportivilor care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive naționale oficiale și internaționale

Hotărârea nr.99/2018 - privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Brad

Hotărârea nr.100/2018 - privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp.,situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto

Hotărârea nr.101/2018 - privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale "Horia, Cloșca și Crișan" Brad a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.102/2018 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL", municipiul Brad, strada 1 Iunie, bl. B10, sc.2, ap.1, județul Hunedoara

Hotărârea nr.103/2018 - privind însușirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad constând în: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare; operarea separată și  administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de transfer Brad; operarea și administrarea Stației de sortare Brad; transportul la distanță a deșeurilor la facilitățile de tratare/depozitare", din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara"

Hotărârea nr.104/2018 - privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad

Hotărârea nr.105/2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

August

Hotărârea nr.106/2018 - privind atestarea apartenenței, la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara, a imobilului - "Monumentul Eroilor"

Hotărârea nr.107/2018 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2018 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 150,00 mp., situat în municipiul Brad, sat Ruda Brad, județul Hunedoara în scopul amenajării unui service auto

Hotărârea nr.108/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018 privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad, Ediţia a XVII - a

Hotărârea nr.109/2018 - privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.110/2018 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico - Economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Brad, componenta - modernizare și dotare centru cultural multifuncțional și componenta - refacere și modernizare strada Independenței și strada Liceului din municipiul Brad" în vederea solicitării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 13, Axa „Prioritară Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii", Prioritatea de Investiţii „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale", Obiectivul specific 13.1 „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România"

Hotărârea nr.111/2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.112/2018 - privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „bazin piscicol cu extracție de agregate minerale" în Brad, sat Țărățel, fn, județul Hunedoara

Hotărârea nr.113/2018 - privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brad și S.C. RELCOM S.R.L.

Hotărârea nr.114/2018 - privind repartizarea locuinţei nr. 33 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.115/2018 - privind repartizarea locuinţei nr. 73 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.116/2018 - privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 10, din Blocul 105 G de pe strada Adrian Păunescu, nr. 2, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Mocoi Dănuț Gheorghe

Hotărârea nr.117/2018 - pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Hotărârea nr.118/2018 - privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 şi a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

Hotărârea nr.119/2018 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Indicatorilor Tehnico - Economici pentru obiectivul de investiţii „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ DE REZERVĂ REALIZATĂ PRIN GRUP ELECTROGEN ECHIPAT CU AAR și Branșament electric trifazat la Sediul Primăriei Municipiului Brad, județul Hunedoara"

Septembrie

Hotărârea nr.120/2018 -privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.121/2018 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.122/2018 -privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ" Brad

Hotărârea nr.123/2018 -privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.124/2018 -privind aprobarea preţului local pentru producerea, transportul şi distribuţia energiei termice livrată de către S.C. TERMICA BRAD S.A.

Hotărârea nr.125/2018 -privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei Municipiului Brad, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii, pentru sezonul rece 2018 - 2019

Hotărârea nr.126/2018 -privind aprobarea documentaţiei urbanistice faza Plan Urbanistic Zonal pentru „ SCHIMBARE DESTINAȚIE APARTAMENT ÎN SPAȚIU COMERCIAL ȘI REALIZARE ALEE DE ACCES DIN TROTUAR", municipiul Brad, strada Gen. V. Milea, bl. B3, sc. 1, ap. 3, județul Hunedoara

Hotărârea nr.127/2018 -privind aprobarea taxelor de bază pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad, pentru anul 2019

Hotărârea nr.128/2018 -privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile şi terenurile aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Brad

Hotărârea nr.129/2018 -privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.130/2018 -privind repartizarea locuinţei nr. 96 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.131/2018 -privind repartizarea locuinţei nr. 1 din blocul 1B, situat în municipiul Brad, strada Libertății, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.132/2018 -privind repartizarea locuinţei nr. 99 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.133/2018 - privind utilizarea a două spații din domeniul public al Municipiului Brad în scopul desfășurării unor activități în timpul liber

Octombrie

Hotărârea nr.134/2018 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Brad

Hotărârea nr.135/2018 - privind aprobarea aplicării procedurii de achiziție: NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ PENTRU „SERVICIUL DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT AL ZĂPEZII ȘI GHEȚII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA ÎN MUNICIPIUL BRAD-SEZON RECE 2018-2019"

Hotărârea nr.136/2018 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ZONA CENTRALĂ ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.137/2018 - privind aprobarea Devizului General actualizat după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZARE DC 170 B BRAD - MESTEACĂN KM 0+000-5+750" MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA, deviz aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2017

Hotărârea nr.138/2018 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii " Construire pod peste râul Crişul Alb pe strada Cloşca, Municipiul Brad, judeţul Hunedoara"

Hotărârea nr.139/2018 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice (faza DALI) şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL BRAD", JUDEȚUL HUNEDOARA

Hotărârea nr.140/2018 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III 2018 Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.141/2018 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2018

Hotărârea nr.142/2018 - privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populației pentru lunile noiembrie și decembrie 2018

Hotărârea nr.143/2018 - privind furnizarea energiei termice în sistem centralizat în scopul încălzirii locuinţelor din Municipiul Brad

Hotărârea nr.144/2018 - privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (Locuințe ANL)

Hotărârea nr.145/2018 - privind aprobarea unei noi repartiţii pentru locuinţa nr. 11, scara I, etaj I, din Blocul 1B de pe strada Libertății, din municipiul Brad, judeţul Hunedoara, fostului chiriaș, domnul Rus Virgil

Hotărârea nr.146/2018 - privind actualizarea componenţei Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile la animale

Hotărârea nr.147/2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.148/2018 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.149/2018 - privind aprobarea burselor şcolare, a cuantumului unei burse şcolare şi a numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul I al anului şcolar 2018-2019

Hotărârea nr.150/2018 - privind aprobarea înființării unui post temporar în afara organigramei

Hotărârea nr.151/2018 - pentru aprobarea aplicării procedurii de achiziție directă privind prestarea "SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE"

Hotărârea nr.152/2018 - privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA GENERAL VASILE MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"