Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Hotarari ale Consiliului local - 2019 - trimestrul II

Index hotărâri  

Aprilie

Hotărârea nr.44/2019 - privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

Hotărârea nr.45/2019 - privind aprobarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.46/2019 - privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I 2019 a Municipiului Brad şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local Brad

Hotărârea nr.47/2019 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TERMICA BRAD S.A.

Hotărârea nr.48/2019 - privind indexarea impozitelor și taxelor locale în municipiul Brad, județul Hunedoara pentru anul 2020

Hotărârea nr.49/2019 - privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România

Hotărârea nr.50/2019 - privind aprobarea achitării contribuției anuale datorată de către Municipiul Brad Asociaţiei „SALVITAL" Hunedoara

Hotărârea nr.51/2019 - privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.52/2019 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea unui imobil situat în municipiul Brad, strada Republicii, nr. 3, județul Hunedoara

Hotărârea nr.53/2019 - privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe de la Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț" Brad

Hotărârea nr.54/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/2018 privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Brad în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Floare de Colţ" Brad

Hotărârea nr.55/2019 - privind numirea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEŞEURILOR JUDEŢUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.56/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.57/2019 - privind aprobarea transmiterii drumului comunal 11 cuprins între km 0 + 000 - km 2+645 din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad în administrarea Consiliului Județean Hunedoara

Hotărârea nr.58/2019 - privind realizarea a două treceri de pietoni în municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.59/2019 - privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea lucrărilor de decolmatare și amenajare pe cursul de apă Valea Bradului pe teritoriul municipiului Brad, județul Hunedoara

Mai

Hotărârea nr.60/2019 - privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul contabil şi contul anual de execuţie - ale Municipiului Brad la data de 31.12.2018

Hotărârea nr.61/2019 - privind alocarea unei sume de bani în vederea organizării unor manifestări prilejuite de sărbătorirea "Zilei Internaţionale a Copilului"

Hotărârea nr.62/2019 - privind alocarea unei sume de bani pentru Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Carpatica Deva"- Ediţia a XX-a

Hotărârea nr.63/2019 - privind aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionarea Deşeurilor Judeţul Hunedoara" pentru anul 2019

Hotărârea nr.64/2019 - privind aprobarea achitării cotizaţiei datorată de către Municipiul Brad, în calitate de membru, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST HUNEDOARA" pentru anul 2019

Hotărârea nr.65/2019 - privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a municipiului Brad

Anexa la Hotărârea nr.62/2019

Hotărârea nr.66/2019 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali ai acestora din municipiul Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.67/2019 - pentru modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică în municipiul Brad

Hotărârea nr.68/2019 - privind trecerea unui imobil - teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brad, precum și dezmembrarea acestuia în vederea vânzării

Hotărârea nr.69/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2019 privind darea în administrarea și gestiunea S.C. APA PROD S.A. Deva - operator al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.70/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 90 din Blocul 105 G, situat în municipiul Brad, strada Adrian Păunescu, nr. 2, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.71/2019 - privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

Hotărârea nr.72/2019 - privind rectificarea bugetului Municipiului Brad pe anul 2019

Hotărârea nr.73/2019 - privind sărbătorirea Zilelor Municipiului Brad - Ediţia a XVIII - a

Hotărârea nr.74/2019 - privind numirea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a S.C. APAPROD S.A. DEVA

Hotărârea nr.75/2019 - privind numirea unui nou reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA PREST HUNEDOARA"

Hotărârea nr.76/2019 - privind atestarea apartenenței unui imobil - teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Iunie

Hotărârea nr.77/2019 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Hotărârea nr.78/2019 - privind aprobarea accesării Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ȘI CONSERVAREA PĂDURILOR"

Hotărârea nr.79/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "PROIECT PILOT - SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, STRADA LIBERTĂȚII, NR. 23, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.80/2019 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnico - Economice şi a Devizului General pentru obiectivul de investiții „PARCARE STRADA GENERAL VASILE MILEA, BLOCUL D2, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"

Hotărârea nr.81/2019 - pentru aprobarea acordării, în anul 2019, de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Brad persoanelor fizice autorizate/atestate, asociaţiilor/fundaţiilor/organizaţiilor fără scop patrimonial cu personalitate juridică, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Brad, cultelor religioase române cu personalitate juridică, cluburilor sportive de drept privat care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local

Hotărârea nr.82/2019 - privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare Municipiului Brad în mediul rural, care va sta la baza aplicării noilor tarife de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare de către operatorul serviciului public de salubrizare

Hotărârea nr.83/2019 - privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.84/2019 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SPITALULUI MUNICIPAL BRAD

Hotărârea nr.85/2019 - privind anularea creanțelor fiscale datorate de persoanele fizice aflate în stare de insolvabilitate

Hotărârea nr.86/2019 - privind aprobarea Listei cu solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii și a Listei de priorități, valabile pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, realizate de către A.N.L. în cadrul programului „Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii"

Hotărârea nr.87/2019 - privind atestarea apartenenței unui imobil - teren la domeniul public al Municipiului Brad, județul Hunedoara

Hotărârea nr.88/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 30 din blocul 3A, situat în municipiul Brad, strada Transilvaniei, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.89/2019 - privind repartizarea locuinţei nr. 16 din blocul ANL 2003, corp B, situat în municipiul Brad, strada Nestor Lupei, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.90/2019 - privind repartizarea locuinței nr. 22, scara 2, etaj I din Blocul de Locuințe Sociale, situat în municipiul Brad, strada Șteampurile Vechi, judeţul Hunedoara

Hotărârea nr.91/2019 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Brad şi al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România