Live din Brad
Cautare
Vremea
Dir.: nord
Coduri postale
Localitatea si strada:

Compartiment protectie civila

« înapoi

 

1. Asigură prevenirea populaţiei împotriva atacurilor inamicului din aer sau a dezastrelor;
2. Asigură protecţia populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masă şi convenţională sau dezastrelor;
3. Asigură protecţia bunurilor materiale ale cetăţenilor şi a valorilor culturale de pe teritoriul municipiului Brad;
4. Participă la acţiunile de limitare şi de înlăturare a urmărilor atacurilor inamicului sau a dezastrelor;
5. Participă la asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul războiului;
6. Pregăteşte populaţia împreună cu Comitetul local pentru situaţii de urgenţă pentru prevenirea dezastrelor;
7. Întocmeşte situaţii privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
8. Prezintă propuneri cu privire la concepţia aplicării măsurilor de protecţie civilă pe teritoriului municipiului, concentrându-le în Planul de apărare şi coordonează aceeaşi activitate la unităţile economice;
9. Pregăteşte operativ funcţionarea punctelor de comandă-conducere cu documente şi aparatură de înştiinţare şi alarmare;
10. Pregăteşte şi desfãşoară cu organele de protecţie civilă antrenamente şi aplicaţii sub îndrumarea Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă « Iancu de Hunedoara » al judeţului Hunedoara;
11. Elaborează, potrivit dispoziţiilor Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă ,Planul pregătirii pentru protecţia civilă şi situaţii de urgenţă pe raza municipiului Brad şi la agenţii economici subordonaţi , urmăreşte şi analizează periodic îndeplinirea acestora ,raportând situaţia la Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă ;
12. Execută planificarea controalelor de sprijin şi îndrumare la unităţile economice organizate pe linie de protecţie civilă;
13. Cooperează cu U.M. 01099 Brad, Poliţia Brad şi Poliţia locală a municipiului Brad;
14. Ţine evidenţa şi verifică întreţinerea , conservarea şi modul de folosire a fondului de adăpostire;
15. Participă la elaborarea măsurilor privind funcţionarea reţelelor de alimentare cu energie, apă, canal, în situaţii speciale;
16. Organizează şi asigură înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul atacului din aer, a calamităţilor şi a catastrofelor şi se preocupă de menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de alarmare şi înştiinţare;
17. Ţine evidenţa materialelor de protecţie civilă şi se îngrijeşte de întreţinerea lor;
18. Întocmeşte şi înaintează Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă rapoarte, sinteze şi propuneri stabilite prin dispoziţii şi ordine;
19. Participă la convocări şi exerciţii conduse de Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă,
20. Ţine evidenţa militară a personalului Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Brad şi a unităţilor subordonate şi îndeplineşte sarcinile primite în legătură cu această activitate;
21. Analizează şi informează periodic Consiliul local despre stadiul realizării activităţii de protecţie civilă ;
22. Asigură transportul de materiale şi hrană în caz de situaţii de urgenţă şi război pentru executarea acţiunilor de intervenţie;
23. Verifică respectarea măsurilor generale de prevenire a incendiilor la construcţiile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Brad, precum şi la instituţiile publice din municipiul Brad ;
24. Îndeplineşte atribuţiile de cadru tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, prin dispoziţia primarului ;
25. Colaborează cu organele Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă în domeniul apărării împotriva incendiilor ;
26. Respectă prevederile legale cu privire la păstrarea secretului de stat şi protejarea informaţiilor clasificate;
27. Are atribuţii pe linie de control intern conform prevederilor OMFP nr.946/2005
28. Asigură îndosarierea documentelor pentru a fi predate la Arhiva Primăriei Municipiului Brad;
29. Răspunde de legalitatea actelor pe care le întocmeşte ;
30. Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
31. Execută şi alte sarcini stabilite de Primarul Municipiului Brad